Aktuelt

FHF ga feil tall til departementet

FHF informerte 14. november sin eier Nærings- og fiskeridepartementet om en imponerende økning i konkurranseutsetting. Nå innrømmer fondet at tallene var misvisende.

Sist uke fikk Morgenbladet en e-post fra Halvard Wensel, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det handlet om Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), fondet som de siste ukene er blitt sterkt kritisert i våre spalter. I e-posten, som blant annet handlet om konkurranseutsetting, opplyste Wensel at departementet nå hadde fått nye tall fra FHF: «Til orientering har vi fått oppdaterte tall fra FHF som viser at andelen av konkurranseutsatte midler i prosent av tilsagn gitt, er økt fra fire prosent i 2015 til 61 prosent så langt i 2017.»

Les også Per Sandbergs svar til Stortinget: FHF har «potensial for forbedringer»

Overraskende. Økningen var imponerende. Den syntes å svare på kritikken fra sentrale forskningsledere om at FHF burde konkurranseutsette mer. Den svarte dessuten på departementets uttalelse sist uke om at «omfanget av konkurranseutsetting i FHF er for lavt».

Tallet var også overraskende. I slutten av august hadde vi spurt FHFs kommunikasjonssjef, Hans Petter Næs, om tall for FHFs konkurranseutsetting de siste fem årene. Svaret fra Næs kom 4. september, etter en lang intern dialog i FHF som ved en feiltagelse ble videresendt til oss som hale i mailen: «Vi har ikke en lang tidslinje på dette, men vi har et reelt bilde med utgangspunkt i 2016 og 2017.» Fra 2017 opplyste Næs at prosjekter til 124 millioner kroner, eller 36 prosent av årsbudsjettet, var konkurranseutsatt til da.

40 dager senere skulle altså dette være økt til 61 prosent. Vi spurte departementet om å få se FHFs nye tall.

Disse ble sendt fra FHF-direktør Geir Andreassen til NFDs forsknings- og innovasjonsavdeling 14. november, i kjølvannet av Morgenbladets sak. E-posten fra Andreassen, som vi har fått innsyn i, inneholdt ingen diskusjon eller presiseringer rundt tallene, bare den nevnte tabellen og en tekst, «FYI», eller på norsk «til orientering».

Ba om klargjøring. Da vi stilte spørsmål ved tallene til NFD, kom det en rask tilbakemelding: «Vi har mottatt ny informasjon fra FHF om at den oversendte tabellen kan gi et misvisende bilde av andelen konkurranseutsetting, fordi det finnes ulike beregningsmodeller. Vi har derfor bedt FHF om snarest å klargjøre andelen konkurranseutsetting.»

Oppklaring. På spørsmål til FHF om hvorfor de hadde oppgitt helt andre tall til departementet enn til oss, svarte kommunikasjonssjef Hans Petter Næs:

Mine kolleger brukte revidert budsjett i det som kalles «totalbudsjett» i tabellen, derfor er tallene på budsjett for 2016 og 2017 høyere enn tallene fra handlingsplanen. Tallet for konkurranseutsatt på 77 mill. i 2016 var korrekt, men der ble ikke direkte forespørsler til to eller flere institutter tatt med. I tabellen er denne kategorien også tatt med, ergo er tallet litt høyere. Tallet for konkurranseutsatt i 2017 var på 124 mill. per 4. september, mens tabellen ble satt opp primo november, og da er nye konkurranseutsettinger med, ergo høyere tall. I tabellen ble det og tatt med en variant der man ser konkurranseutsetting mot et løpende bilde av igangsatte prosjekter (tilsagn gitt), det hadde jeg ikke med i mailen i september.

«Ikke et godt bilde». Vi spurte deretter Næs hvorfor de hadde informert departementet om at informasjonen var «misvisende». Næs svarte på e-post:

Det som ikke gir et godt bilde er den linjen i tabellen der det er satt opp «tilsagn gitt», og konkurranseutsetting i forhold til det. Tilsagn gitt er igangsatte prosjekter, registrert i det øyeblikk et tilsagn gis. Gjennom året vil en slik oppstilling variere opp og ned avhengig av tidspunkt for forskjellige tilsagn, tidspunkt for diverse konkurranseutsettinger og tidspunkt for når man henter ut de tallene. Det vil derfor være en dårlig indikasjon på omfang av konkurranseutsetting sammenlignet med totalaktiviteten, og derfor har vi selvsagt påpekt det.

«For dårlig». Vi spurte Næs hvorfor tallene da ble sendt departementet.

«Det var et forsøk på å belyse konkurranseutsetting på flere måter, […] i forhold til totalbudsjett og i forhold til løpende aktivitet. Der var vi for raske, fordi vi ser at den ene måten ikke er egnet til å gi et løpende bilde av konkurranseutsetting, det vil variere for mye og være en dårlig indikator.»

Næs la i senere e-poster til at «vi skulle gjort en bedre kvalitetssikring av om den måten å se konkurranseutsetting i forhold til løpende aktivitet på ville være en god indikator. Det gjorde vi for dårlig, rett og slett.»

På spørsmål om FHF hadde feilinformert departementet, gjentok Næs sitt forrige svar. Han opplyser nå at «konkurranseutsatte midler per 20. november er 39 prosent av totalbudsjett for hele året 2017».

På spørsmål til Halvard Wensel i NFD om FHF har feilinformert departementet, gjentok også han sitt tidligere svar. Han opplyste at departementet per telefon har bedt FHF klargjøre andelen konkurranseutsetting, og dessuten vil ta opp spørsmålet i møte med FHF neste uke.

Simen Sætre

Journalist i Morgenbladet og forfatter av dokumentarbøkene Tolken. En afghaners beretning om en muldvarp i Det norske forsvaret (2017, sammen med Qais Wahidi), Fjordman (2013), Petromania (2009), Hugo (2006) og Den lille stygge sjokoladeboka (2004).

Kjetil Østli

Redaktør i Harvest