Debatt

Dømmes av ... Morgenbladet

«Cermaq ønsker dialog med interessenter. En dialog krever imidlertid to parter.»

FORBRUKERMAKT

I serien «Etisk handel» har Morgenbladet omhandlet forbrukeravmakt og 5. juli (mangel på) konsekvenser for bedrifter som «dømmes» for brudd på etiske retningslinjer. Der er Cermaq brukt som eksempel. Problemet er bare det at Cermaq ikke er «dømt» for brudd på etiske retningslinjer.

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er et viktig rammeverk som Cermaq følger. Klagesaken Morgenbladet refererer til ble konkludert med en felleserklæring der partene var enige om at den chilenske fiskeoppdrettsnæringen, inkludert Cermaqs virksomhet, burde vært drevet på en mer bærekraftig måte før fiskehelsekrisen i Chile i 2007. Partene var også enige om at flere av klagepunktene var tilbakevist.

Cermaq følger opp felleserklæringen og rapporterer om status i en grundig, eksternt revidert bærekraftsrapportering (www.rapport2012.cermaq.no). Vi samarbeider også med NGOer som gjør systematiske analyser.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har fått laget en rapport med utsagn fra enkeltpersoner om kritikkverdige forhold. Under arbeidet med rapporten har ForUM ikke ønsket selskapets dokumentasjon, forklaringer eller kommentarer til forholdene. Hadde de gjort det, kunne mesteparten vært oppklart som feil og misforståelser. Er en slik rapport et godt grunnlag for å innføre sanksjoner overfor et selskap?

Nå er jo ikke Cermaq funnet skyldig i å ha brutt OECDs retningslinjer, men Morgenbladets artikkel reiser spørsmål om ansvaret som påhviler den som fremmer påstandene, dersom disse påstandene skal legges til grunn for å «bruke pisken». Hva skal man kreve av dokumentasjon og kontradiksjon? Dette er viktige prinsipper som er godt forankret i vårt rettssystem, og det er neppe hensiktsmessig å lage en «liksom-rett» på siden av rettsapparatet.

Cermaq ønsker dialog med interessenter. En dialog krever imidlertid to parter. Det er stor skuffelse i Cermaqs organisasjon over at ForUM etter inngåelsen av felleserklæringen velger å skrive en rapport om Cermaq uten anledning for Cermaq til å opplyse om faktiske forhold.

Jon Hindar
Konsernsjef, Cermaq

Mer fra Debatt