Debatt

Uavklart psykologi og spekulativ ideologi

Gullestad står i fare for å overse sitt eget fag når hun ikke diskuterer utviklingsnivå før hun trekker inn ideologi som variabel.

PSYKOLOGI

Siri Gullestad, professor i psykologi, har tidligere tematisert samspillet mellom psykologi og ideologi for å forstå menneske og samfunn (Morgenbladet 16. august). I denne tematiseringen mangler en tydelig avgrensning for når det er relevant å trekke inn ideologi. En forutsetning for at ideologi skal være en meningsfull variabel når vi søker svar på hva som driver et menneske, er at mennesket man diskuterer har nådd et utviklingsnivå som legitimerer dette. Hvilket utviklingsnivå en personlighetsstruktur må ha nådd for at ideologi skal være meningsfullt å diskutere, mangler hos Gullestad. Alder, IQ og om personen man diskuterer er psykotisk eller ikke gir nødvendigvis ikke svar på dette. Gullestad står i fare for å overse sitt eget fag når hun ikke diskuterer utviklingsnivå før hun trekker inn ideologi som variabel.

I forbindelse med 22. juli påpekte Gullestad et alvorlig «handikap» hos Anders Behring Breivik: splitting. En gjennomgående svart/hvitt-tenkning der nyanser har en tendens til å forsvinne. Samtidig vektla hun Breiviks ideologi som en del av drivkraften bak 22. juli. På den ene siden tildeler hun Breivik et alvorlig «handikap», samtidig trekker hun inn ideologi.

Dette er problematisk og et paradoks. Det er problematisk fordi Gullestad påpeker «handikapet» uten å diskutere forholdet mellom utviklingsnivå og ansvarlighet. Videre er det problematisk å trekke inn Breiviks ideologi uten først å ha avklart om utviklingsnivået tilsier om dette er relevant. Så lenge en slik avklaring uteblir blir en diskusjon om ideologi uetisk og spekulativ. Gullestad har vært aktiv i å peke på utviklingsbehov hos barn og betydningen av at disse imøtekommes for personlighetsutviklingen. Å diskutere hvorvidt Breivik er som han er på grunn av utviklingsbehov som ikke er blitt møtt, har Gullestad vært innom. Det blir derfor mangelfullt å velge å fokusere på ideologi uten å diskutere utviklingsnivå og ansvarlighet i denne sammenhengen. Om Breivik har nådd et utviklingsnivå som rettferdiggjør at han ansvarliggjøres for sine handlinger ble aldri en diskusjon. Diskusjonen ble om han var psykotisk eller ikke. Forståelsen av mennesker som Breivik virker fraværende, noe som er et paradoks når vi har psykologisk teori og historiske erfaringer til å forstå og diskutere dette.

Bendik Gjevjon

Klinisk psykolog

Mer fra Debatt