Debatt

Den beste ledelse

«Regjeringen mener at det er svært gode argumenter for ansatt ledelse.»

STRUKTURREFORM Morgenbladets leder i forrige uke, om valgt og ansatt ledelse ved universiteter og høyskoler, er i beste fall upresis. For lesere som ikke har sett stortingsmeldingen, blir følgende setning lett misvisende: «Regjeringen vil gå inn for at ansatt rektor og ekstern styreleder blir ordningen ved alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven.»

Men det er altså ikke slik at regjeringen foreslår at alle institusjoner må ha ansatt ledelse. Det vil fortsatt være anledning til valgt ledelse for institusjoner hvor styret foretrekker det. Jeg mener det er gode argumenter for ansatt ledelse, men nettopp respekten for institusjonenes autonomi tilsier at vi bør være varsomme med for sterk politisk styring. Jeg har med andre ord også lyttet til den lille tweedkledde mannen på skulderen min i denne forbindelse.

Alt tyder på at et klart stortingsflertall vil støtte regjeringens forslag, også partier som tidligere har antydet at de ønsker å gå lenger og kun ha ansatt ledelse ved alle institusjoner. Og partier som har foretrukket dagens ordning hvor valgt ledelse er hovedmodellen.

Når dette er sagt, mener regjeringen at det er svært gode argumenter for ansatt ledelse. Det er argumenter for ryddighet og rekruttering. Ikke dermed sagt at en valgt ledelse ikke kan være like god, det kan den – men når vi velger hovedmodell for styring, er det en vurdering av hvilken modell som har flest fordeler kontra ulemper, over tid.

Behovet for god, klar og tydelig ledelse er avgjørende for universiteter og høyskoler. Forventningene til institusjonenes bidrag er høye både fra de folkevalgte og fra samfunnet for øvrig. Institusjonene vil også fremover hele tiden måtte tilpasse seg endrede omstendigheter og krav, for slik å oppfylle sitt grunnleggende mandat om å bidra til utdannelse og dannelse.

Det er en formell fordel at styreleder og rektor ikke er samme person – det skaper en tydeligere ansvarsfordeling. Det kan være et problem at en valgt rektor både skal forberede en sak for styret, lede styrets diskusjon av saken, sørge for oppfølging og kontrollere oppfølgingen. En annen fordel med ansatt rektor er at vedkommende kan rekrutteres fra en videre krets enn dem som er ansatt ved institusjonen og ønsker å stille til valg. Det kan finnes mange gode lederkandidater som ikke ønsker å drive valgkamp.

Dagens valgmodell kan etter vår vurdering legge begrensninger på rekrutteringsgrunnlaget. Vi ser av praksis ved en rekke internasjonalt ledende universiteter at det legges store ressurser i prosesser for rekruttering av de beste lederne.

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister

Mer fra Debatt