Debatt

Feil om fengsel i Nederland

Morgenbladet omtaler 3. februar Norgerhaven fengsel som Norge leier i Nederland. Artikkelen er tendensiøs og gir et feilaktig bilde av forholdene i fengselet. Norgerhaven har bidratt til at soningskøen nå er så å si borte, at antall oversittere i politiarresten er betydelig redusert og at vi nå har kapasitet til å gjennomføre hardt tiltrengte rehabiliteringer av nedslitte fengselsbygg i Norge.

Morgenbladet har ikke dekning for overskriften «Fri flyt i prestisjefengsel» med etterfølgende tekst «Omfattende narkotikasmugling, hjemmebrenning og liberale betjenter. Det er virkeligheten i Norges prestisjefengsel i Nederland».

I artikkelen forteller fengselsleder om en betydelig kontrollvirksomhet i fengselet, og dette i seg selv er det stikk motsatte av «fri flyt». Fengselsleder redegjør for situasjonen både før og nå, og opplyser at situasjonen er under kontroll. Likevel bruker Morgenbladet overskriften og teksten sitert over. Av urinprøvene som ble tatt i Norgerhaven i 2016, ga kun 3,3 prosent av 729 gjennomførte prøver utslag på narkotika, noe som er lavere enn i sammenlignbare fengsler i Norge. Og 3,3 prosent kan uansett ikke regnes som «omfattende».

Artikkelen er lite egnet som informasjon om Norgerhaven fengsel.

Også antall voldshendelser i Norgerhaven er lavt. Vi vet at konfliktnivået i et fengsel gjerne stiger når innsatte får tilgang til alkohol. Også av den grunn er påstanden om «fri flyt» ikke troverdig. KDI fikk aldri kommentere de mange påstandene som fremsettes i artikkelen. Det eneste vi fikk se, var en e-post fra journalisten der hun skriver at «vi har fått bekreftet fra flere kilder, både tidligere innsatte og fengselsbetjenter i Norge og liknende at det fortsatt foregår omfattende smugling og omsetning av narkotiske stoffer og alkohol i fengselet i Nederland. Mange mener det skjer i mye større grad der enn i norske fengsler». På det grunnlag skrev KDI kommentaren som avisen publiserte med artikkelen. Kommentaren er altså ikke basert på hva kildene faktisk sier, for det fikk vi aldri vite.

Journalisten fikk tilbud om intervju med KDIs assisterende direktør Jan-Erik Sandlie, som er sentral i Norgerhaven-prosjektet og har betydelig kunnskap om kriminalomsorg. Det tilbudet ble ikke benyttet, og i stedet bruker hun udokumenterte påstander som fremsettes anonymt og som KDI ikke får kommentere.

Videre gir artikkelen et inntrykk av at sanksjonene i Norgerhaven avviker fra øvrige norske fengsler, med blant annet den uimotsagte påstanden «I Norge ville du blitt kastet på isolasjon (for dette forholdet)». Det er i artikkelen uklart hvilke forhold som medfører hvilke reaksjoner, og det er ikke innhentet kilder fra kriminalomsorgen som kunne ha belyst dette bedre. Realiteten er at reaksjonene følger det samme regelverket som øvrig norsk kriminalomsorg. Det er ikke funnet at driften ved fengselet forvalter dette på en annen måte enn ved øvrige norske fengsler.

Artikkelen er lite egnet som informasjon om de faktiske forhold i Norgerhaven fengsel.

Marianne Vollan er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.