Debatt

Statsrådens intensjon er ikke nok

Randi Rosenqvist til justisminister Sylvi Listhaug.

UTILREGNELIGHET Også vår nye justisminister, Sylvi Listhaug, har funnet det påkrevet med et innlegg i Morgenbladet hvor hun fremsnakker lovproposisjonen om utilregnelighet og styrket samfunnsvern. Hun redegjør for hva man ønsker å oppnå med lovforslaget. Intensjonen er det nok liten uenighet om: mer treffsikre utilregnelighetsregler, sikring av samfunnet og å poengtere domstolens ansvar i domsavsigelser i utilregnelighetssaker.

Uenigheten mellom ministeren og vi som skrev tre kronikker om saken i januar er at vi mener at lovproposisjonen ikke vil oppnå målene. Dersom forslaget blir vedtatt som foreslått, mener jeg det vil være uklart hvem som skal frifinnes som utilregnelig; domstolene vil ha liten veiledning i lovforarbeidene og fra sakkyndige om hvorledes man skal dømme. Hverken begrepene «utilregnelig» eller «alvorlig sinnslidende» er i lovforslaget tilstrekkelig definert for rettslikhet. Utilregnelighetsregelen blir ikke treffsikker bare fordi statsråden sier at den skal være det.

Samfunnsvern er også positivt, men hvis ikke psykiatrien rustes opp, kan svært syke pasienter som ikke har begått kriminalitet måtte vente på behandling i sykehus mens mindre syke særreaksjonsdømte blir prioritert.