Debatt

Å seile under bekvemmelighetsflagg

Knut Tonstad støtter sin tidligere kollega i LOs samfunnspolitiske avdeling, Stein Reegård, med en kommentar til min anmeldelse av Nasjonaløkonomi, En guide til økonomisk politikk som sto på trykk 18. mai. Tonstad er selvfølgelig klar over, hvis han har lest boken, at Reegård har gitt til dels villedende og dårlige forklaringer av en rekke av samfunnsøkonomiens og statistikkens hovedstørrelser som måling av arbeidsledighet (NAV og AKU-tall), konsumprisindeks og nasjonalregnskap. Det er pinlig å måtte påpeke at dette gjelder for en forfatter som på bokens bakside beskrives som «en av de viktigste økonomiske rådgiverne for aktørene i norsk økonomisk politikk».

Dette er ridderlig gjort av Knut Tonstad og må karakteriseres som en ytterst aktverdig og svært beundringsverdig handling å støtte Reegård. Klok som Tonstad er kommenterer han ikke ankepunktene mot boken direkte, og tar også forbehold om Reegårds beskrivelse av den norske modellen ved å betegne den som «relativt dekkende» (min utheving). Poenget i denne sammenhengen er at den norske modellen med utvikling av nasjonalregnskap og makroøkonomiske modeller, opprettelsen av Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, samvirket mellom Statistisk sentralbyrå og ulike departementer er beskrevet i utallige historiske verker på en mye grundigere, nyansert og interessant måte enn det som gjøres i Reegårds bok. Som insider i dette systemet har Reegård lite å bidra med, og ikke med noe som er nytt eller interessant. Godt gjort.

Jeg har ikke et horn i siden til samfunnsøkonomer, snarere tvert om. Jeg har et horn i siden til personer som mener at de både kan være aktører på den historiske scenen og samtidig best kvalifisert for å skrive historien om sitt eget virke. Av og til går det, men i dette tilfellet har det ikke lyktes. Boken er en pamflett til forsvar for det systemet Reegård har arbeidet innenfor, og full av selvskryt. Det er naturligvis tillatt å skrive partsinnlegg, men boken seiler under bekvemmelighetsflagg som en saklig og faglig gaid til økonomisk politikk.

Espen Søbye

Espen Søbye

Har blant annet skrevet biografi om psykiateren Johan Scharffenberg.