Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Lite tyder på at jentene utkonkurrerer guttene

[object Object]

Camilla Stoltenberg skriver i siste utgave av Morgenbladet et innlegg om kjønnsforskjeller i utdanningssystemet. Hun er bekymret for utviklingen de siste femti årene, der kvinner har gått fra å være i mindretall, til å være i flertall i høyere utdanning. Blant personer i alderen 30–34 år har nesten seks av ti kvinner høyere utdanning, mens andelen menn bare er fire av ti. Hvis det at kvinner i større grad tar høyere utdanning enn menn fører til at kvinner utkonkurrerer menn på arbeidsmarkedet er dette bekymringsverdig, men enn så lenge er det lite som tyder på at det er tilfelle. Snarere er det slik at kvinner og menn fortsatt ofte velger forskjellige utdanninger og yrker, og den høye andelen kvinner i høyere utdanning er knyttet til kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet og måten utdanningssystemet er strukturert på.

Mens mange av de vanligste yrkene blant menn, som i industri og bygg- og anleggsbransjen krever yrkesfaglig utdanning, krever flere av de vanligste yrkene blant kvinner, som innen undervisning eller i helsesektoren, høyere utdanning (og i økende grad høye karakterer). Mange av de mannsdominerte yrkene uten krav til høyere utdanning har dessuten lignende lønnsnivå som de kvinnedominerte yrkene som krever kort høyere utdanning (som er der økningen blant kvinner hovedsakelig har foregått). En del av forklaringen på den noe lavere prosentandelen menn med høyere utdanning kan dermed være at de har attraktive jobbmuligheter som fagarbeidere i mannsdominerte yrker.

Vi savner fokus på strukturelle forskjeller.

Vi ønsker den økende oppmerksomheten rundt kjønnsforskjeller i utdanningssystemet velkommen, men savner fokus på strukturelle forskjeller. Både forestillinger knyttet til hvilke yrker som passer for kvinner og menn, og hvilke utdanningsnivåer og karakterer som kreves for å oppnå disse, har betydning for hvilke muligheter unge kvinner og menn anser som reelle. Dette er mer komplekst enn at gutter sakker akterut i skolen og dermed i samfunnet.

Sara Seehuus
Thea B. Strømme