Debatt

Det norske institutt i Athen videreføres

Det norske Instituttet i Athen (NIA) har siden opprettelsen i 1989 vært eid av UiO, UiB, NTNU og UiT i fellesskap. NTNU og UiT har nå valgt å trå ut av samarbeidet. De to gjenværende universitetene, UiB og UiO har dermed påtatt seg ansvaret for å finne en løsning. Vi nedsatte derfor et utvalg som skulle se nærmere på muligheter for fremtidig drift basert på to deltagerinstitusjoner. Utvalget anbefaler en begrenset videreføring av instituttets virksomhet, eller nedleggelse. Styret ved UiB ga sin tilslutning til en begrenset videreføring i møte den 21. februar.

Både utvalget og tidligere evalueringer viser at dagens drift er kostnadstung, sett i forhold til aktivitetsnivået. NIA har i dag en omfattende infrastruktur. Dette inkluderer både eide og leide eiendommer og biler. Den viser videre at store deler av den faglige aktiviteten ved instituttet gjøres av personer utenfor eierinstitusjonene. En videreføring uten endringer av dagens rammer ville føre til at UiO og UiB vil dekke nasjonal infrastruktur som i begrenset grad kommer institusjonene våre til gode. Det er ikke bærekraftig på sikt, og har ledet frem til beslutningen om omlegging av NIA. Universitetene forvalter offentlige midler. Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte. Det innebærer også at eksterne brukere av instituttet i større grad må bidra økonomisk.

Frykten for nedleggelse og de vedtatte endringene av NIA har skapt reaksjoner i flere fag- og kulturmiljø. Vi mener at endringene i driften ved instituttet er godt begrunnet. De ivaretar også behovet for å sikre tillatelser til å foreta arkeologiske utgravninger i Hellas og vårt pålagte ansvar knyttet til funn fra tidligere utgravninger. Men aktiviteten og interessen i fagmiljøene må opp. UiB avsluttet sin siste arkeologiske utgravning i 2013.

For å sikre et klart eieransvar og oppfølging, overtar UiB formelt alene eierskapet for senteret fra 2021. UiO vil betale brukeravgift for å sikre tilgang for sine miljøer. UiO har på sin side et klart eieransvar for det norske instituttet i Roma.

Dag Rune Olsen

Rektor, UiB

Svein Stølen

Rektor UiO

Dag Rune Olsen

Rektor ved Universitetet i Bergen, styreleder i Universitets- og høgskolerådet