Debatt

Pust med magen: Vi har sammen redusert luftforurensingen

Hvis Lan Marie Berg vil sikre ren luft i byens mest forurensede områder, er det ett enkelttiltak som er viktigere enn alt annet: å bygge Manglerudtunnelen.

Pust ut …

Det er mye bra i byråd Lan Marie Bergs (MDG) kommentar i Morgenbladet 19. mars. Det er godt nytt for Oslo at luften blir stadig renere, ikke minst er dette viktig for barn, eldre og mennesker med ulike luftveisplager. Dette er et resultat av årelangt arbeid. Oslo har gjort viktige investeringer i miljøvennlig transport, miljøtunneler, ny teknologi og gjort en stor jobb for å gjøre de mest miljøvennlige bilene attraktive. Ikke minst har innbyggerne som har valgt å reise miljøvennlig og byttet ut fossilbilen med elbil, gjort en kjempeinnsats. Oslo har ligget i front for å ta i bruk nye tiltak, og jobbet iherdig med å redusere forurensingsverdiene i de siste 20 årene. Det er det god grunn til å være stolte av, at vi sammen har redusert den farlige luftforurensingen.

Pust inn …

Men Berg ser ikke ut til å mene at dette er et resultat av årelang innsats og samarbeid. Hun mener tilsynelatende at hun har gjort dette selv. Berg skriver at hun etter byrådsskiftet ble avkrevd tiltak mot luftforurensing, men at verktøykassen hun hadde arvet fra sin forgjenger, Guri Melby fra Venstre, var tom. Det stemmer selvfølgelig ikke. I vår tid i byråd fikk vi en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet som anbefalte 15 tiltak som var ansett som nødvendige for å overholde grenseverdiene innen 2020. Vi gjennomførte eller startet opp samtlige av disse.

Verktøykassen var ikke tom, alle tilgjengelige verktøy var i bruk! I tillegg hadde vi søkt staten et nytt verktøy, nemlig hjemmel til å innføre dieselforbud på dager med høy luftforurensing, noe Oslo senere fikk. Byrådet hadde dessuten allerede gjort svært mye for å redusere luftforurensingen. Vi fikk til en sterk satsing på å bytte ut kommunens egne kjøretøy til el- og miljøvennlige biler, vi bygget ut en rekke gratis elbilparkeringsplasser med lademuligheter, fikk på plass gass- og hydrogendrevne busser, styrket arbeidet med innkreving av piggdekkgebyr og vi doblet støtten til utskifting av gamle vedovner. I tillegg er selvfølgelig Venstres mangeårige satsing på kollektivtrafikk et viktig bidrag til at folk lar bilen stå. Nå mener vi det er på tide å igjen redusere prisen på månedskortet for å gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv.

Venstre har også etter byrådsskiftet i 2015 fortsatt å levere politikk som bidrar til å redusere luftforurensing. Det var vårt forslag å opprette en egen oljefyrpatrulje, for å veilede innbyggere og få til raskere utfasing. Det var vårt forslag å opprette en støtteordning for utbygging av ladeplasser i sameier og borettslag, en ordning som muliggjør 15 000 nye ladepunkter i 2019. Vi har også foreslått flere offentlige ladepunkter og en ytterligere styrking av støtten til utskifting av gamle vedovner. I tillegg har vi fortsatt å satse på kollektivtrafikken i alle våre alternative budsjetter og foreslått å redusere billettprisene. I sum er dette viktige satsinger for å redusere luftforurensingen ytterligere.

Byrådet har bygget svært få ladestasjoner og ligger langt bak sine egne og bystyrets ambisjoner.

Det er bra at Berg nå erkjenner at vi ikke er i mål. Påstanden hennes om at det i 2018 kun var 10 000 mennesker som bodde i områder med farlig høy luftforurensing, er basert på en fremskriving fra 2016. Ingen vet om den påstanden stemmer. Ved ni av tolv målestasjoner ble grenseverdiene for svevestøv brutt i 2018. I tillegg ligger verdiene for NO2 på eller svært tett opp til grenseverdiene flere steder i byen. Der de er aller høyest, er på Manglerud og langs E6 til Alna.

Hvis byråd Berg er opptatt av å sikre ren luft for dem som bor i disse områdene, vet hun at det er ett enkelttiltak som er viktigere enn alt annet, nemlig å bygge Manglerudtunnelen. Det er det eneste som vil redusere støy og luftforurensing og sikre gode bomiljøer for veldig mange folk som i dag bor langs en veldig tungt trafikkert vei. Men det vil ikke Berg og byrådet hennes gjøre fordi de er mot all ny vei av prinsipp. Denne tunnelen handler ikke om å bygge en ny motorvei, det handler om å ta bort en vei som i dag går i dagen, tvers gjennom boligområder.

Avslutningsvis er det på sin plass å kommentere Bergs påstand om at byrådet har satset kraftig på flere ladestasjoner for elbil. Det eneste nye tiltaket dette byrådet har fått på plass, er å gjennomføre Venstre, Høyre og Krfs forslag om å innføre en støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Byrådet har faktisk bygget svært få ladestasjoner og ligger langt bak sine egne og bystyrets ambisjoner. Ikke et eneste år har dette byrådet nådd måltallet for nye ladepunkter i Oslo. I utgangen av 2018 var det faktisk bare blitt 19 flere kommunale ladestasjoner enn det var året før! Tilsvarende tall for vårt siste år i byråd var 201 nye ladepunkter.

Vi i Venstre lover å fortsette å føre en klima- og miljøpolitikk som reduserer luftforurensingen, som funker for folk og som gjør det enkelt for innbyggerne i Oslo å ta miljøvennlige valg. For oss handler det om å gjøre gange, sykkel og kollektivtrafikk mest mulig attraktivt sammenlignet med bil, og å stimulere til at de som faktisk trenger bil velger mest mulig miljøvennlig. Det handler om å øke tempoet i overgangen til utslippsfrie byggeplasser, utslippsfri havn og å invitere næringslivet til samarbeid. Det handler om å gjøre det lett og gunstig å bytte ut en gammel ovn med en rentbrennende og om å bruke avgifter som et virkemiddel i miljøets tjeneste. Og det handler også om å legge de mest luftforurensende veistrekningene i tunnel. Når vi får et byråd som innser det, kan vi sikre ren og trygg luft for alle som bor i Oslo.


Hallstein Bjercke

1.-kandidat for Venstre i Oslo

Guri Melby

Stortingsrepresentant for Venstre