Debatt

Sløv slakt

Søbye bør forberede seg bedre neste gang han tar fram slakteredskapene.

I Morgenbladet 16. anmelder Espen Søbye Nasjonalbibliotekets (NB) bok Blod og bein. Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. Anmeldelsen bærer preg av fordommer og overflatisk lesning. Tidlig i teksten utroper han dessuten meg som redaktør. Dette kan avkreftes. Jeg fikk en forespørsel fra bokas initiativtaker og redaktør, Hilde Østby, om jeg ville skrive en oversiktsartikkel om medisinhistorien med særlig vekt på betydningen av medisinske illustrasjoner og sykehusvesenets framvekst. (Østby sluttet ved NB før boka var ferdig og ble erstattet av Hanne Brække Wulff). Jeg svarte ja til forespørselen og fikk samme leveringsfrist som de øvrige bidragsyterne. Med andre ord: Redaktøransvaret har helt og holdent ligget hos Nasjonalbiblioteket, og jeg hadde ikke lest de andre artiklene da jeg skrev min egen. Dette kunne Søbye lett ha fått rede på.

Jeg er imidlertid enig med ham i at NB burde ha tilkjennegitt redaktøren(e)s navn, noe jeg også etterlyste da jeg fikk boka i hende. Jeg kunne også ha ønsket meg et forord der det ble gjorde rede for ideene som lå til grunn for prosjektet og bokas oppbygging. Kanskje kan det rettes opp i et eventuelt nytt opplag – som jeg håper kommer. Boka fortjener mange lesere! Jeg anbefaler at Søbye forbereder seg bedre neste gang han tar fram slakteredskapene.

Aina Schiøtz

Mer fra Debatt