Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Hvorfor er åpen kunnskap viktig?

UiO kan ikke godta et premiss om at forskning i så sterk grad kobles direkte til å løse utfordringer i samfunnet.

[object Object]

Forskningsrådet avsluttet nylig høringsrunden for en ny policy for åpen forskning. Det er bra at Forskningsrådet fører an med et arbeid for å åpne forskningen ytterligere, men vi er bekymret for at policyen er basert på og låser «åpen forskning» til en instrumentell forståelse av hva forskning er og betyr.

Dypest sett handler åpen forskning om demokratisering av kunnskap og om forskningens integritet – å gjøre forskningen tilgjengelig og å dele kunnskap på tvers av sektorer, samfunnslag og landegrenser. Å åpne forskningen er å sikre kritiske fornufts- og kunnskapsgrunnlag for et demokratisk styresett.

Forskningsrådet beskriver et velfungerende forskningssystem i et vokabular dominert av ord som «relevans», «verdiskaping» og «innovasjon». «Kvalitet» nevnes én gang. Verdien av akademias samfunnskritiske rolle er ikke omtalt. Akademisk frihet eller institusjonell autonomi løftes ikke frem som tydelige verdier. Disse utelatelsene bekymrer oss. De rokker ved kjernen i det verdimessige grunnlaget for åpen forskning og skaper usikkerhet om universitetenes og forskningens nøkkelrolle i et liberalt demokrati.

Verdien av akademias samfunnskritiske rolle er ikke omtalt.

Den instrumentelle innretningen på beskrivelsen av åpen forskning, samt at Forskningsrådet gjennomgående kobler behovet for åpenhet direkte til løsninger på vår tids store utfordringer, rokker ved den uhyre viktige balansen mellom den grunnleggende nysgjerrighetsdrevne forskningen på den ene siden, og mer tematisk og relevansorienterte på den andre. Vi føler et sterkt behov for å understreke at åpen forskning primært handler om demokratisering av kunnskap og å sikre forskningens integritet.

Forskningsrådet skriver: «For at forskningen skal kunne bidra til å løse samfunnsutfordringer, må den integreres tettere med innovasjonsaktiviteter i både privat og offentlig sektor.» Dette bør balanseres bedre, og forskningens uavhengighet bør fremheves. Vi mener at forskningens integritet må sikres langt tydeligere, bare slik kan forskerne utfordre og kritisere der det er nødvendig.

Universitetet i Oslo kan ikke godta et premiss om at forskning og innovasjon i så sterk grad kobles direkte til å løse utfordringer i samfunnet. Vi har forskere i en rekke disipliner og fag som må ha andre beveggrunner. Fri og grunnleggende forskning er helt sentralt for å sikre nye tanker, problemforståelser, ideer og løsninger.

Åpen forskning må derfor først og fremst handle om deling av alle typer kunnskap, ikke låses til en instrumentalisering av forskningens rolle for økonomisk vekst og samfunnets utfordringer. Vi noterer at Forskningsrådets direktør understreker verdien av integritet og demokratisering av kunnskap. Vi ser frem til å se disse kvalitetene tydeligere adressert også i Forskningsrådets policydokumenter.

Svein Stølen, rektor, UiO

Åse Gornitzka, viserektor for forskning og internasjonalisering, UiO