Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Høies misforståelse

Vi har ikke på noe tidspunkt sagt at vi støtter en nedleggelse av Ullevål sykehus, skriver Norsk sykepleierforbund.

[object Object]

I et intervju i Morgenbladet fredag 15. november blir helseminister Høie intervjuet om den omstridte sykehusbyggingen i Oslo. Her forteller han at sykepleierne ved Oslo universitetssykehus støtter løsningen med et samlet regionsykehus, her forstått som at vi støtter nedleggelsen av Ullevål sykehus. Dette leser vi tillitsvalgte for sykepleierne med stor undring og skummer ivrig videre i teksten for å se hvordan han har konkludert med dette.

Utrolig nok blir ikke dette utdypet, eller nevnt ytterligere i teksten. Så da må vi rett og slett spørre hva helseministeren tufter denne overraskende konklusjonen på. Var det en av de gangene vi i styret stemte mot planene for fremtidens OUS? Var det da vi sammen med de aller fleste fagforeningene gikk i front med vår manglende tillit til daværende administrerende direktør Eriksteins håndtering av prosessen på forsommeren? Eller er det et av våre leserinnlegg hvor vi tar opp dårlig planlegging, risikoen ved å bryte opp fungerende fagmiljøer og kritikk for manglende virksomhetsplan som Høie mener kan tas til inntekt for at vi støtter totalpakken «fremtidens OUS»?

Siden vårt budskap tydeligvis ikke er kommet frem til helseminister Høie gjennom noen av nevnte punkter, så er det på sin plass å klargjøre Norske sykepleierforbund OUS sitt syn på fremtidens OUS. Vi har ikke på noe tidspunkt sagt at vi støtter en nedleggelse av Ullevål sykehus. Vi har ikke sagt at vi støtter virksomhetsplanen til OUS, for den er fortsatt ufullstendig i skrivende stund.

Vi har derimot tatt til orde for en videreutvikling av OUS i aksen Rikshospitalet-Ullevål. Vi har bedt om en fullstendig utredning av tomten på Ullevål som et reelt alternativ, noe som dessverre ikke er etterkommet. Vi har sagt at man kan åpne for en fremtidig lokalsykehusløsning for å ivareta kapasitetsbehovet. Her er det naturlig se Aker som alternativet. Vi ønsker at pasientene i Groruddalen skal ha sitt lokalsykehus i Oslo, og vi har sagt at å samle fag – ikke splitte opp – er til det beste for pasienten. Vi håper at dette er oppklarende for helseministeren, og at han ikke tar våre 6600 medlemmer ved OUS til inntekt for en nedleggelse av Ullevål sykehus.

Foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen

På vegne av Norsk sykepleierforbund v/Oslo universitetssykehus