Debatt

En løsning Helse Sør-Øst ikke kan støtte

Eilif Holtes alternativ løser ikke sykehusutfordringene i Oslo.

Eilif Holte kommer i Morgenbladet 21. november med kritikk av planene for nybygg ved Oslo universitetssykehus. Han unnlater å vurdere kvaliteten på alternativet han selv har lansert. Hans alternativ løser ikke de utfordringer vi står overfor.

Prosjektet videreutvikling av Oslo universitetssykehus startet med en idéfase i 2013 etter at styret i Oslo universitetssykehus hadde behandlet en arealutviklingsplan for helseforetaket i 2012. Idéfasen ble utviklet over tid og i flere versjoner, med ulike alternativer for utbyggingen. Det ble gjennomført en bred høring i prosessen med idéfasen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus og høringsinnspillene ble tillagt stor vekt. Blant annet ble det som ledd i oppfølgingen av høringsinnspillene iverksatt egen utredning av et lokalsykehus og egen utredning av kreftområdet.

I idéfasen vurderte Oslo universitetssykehus en løsning med fire sykehus (Rikshospitalet, Ullevål og Aker i tillegg til Radiumhospitalet), i tillegg til de to private ideelle sykehusene i Oslo. Det ble konkludert med at seks sykehus i Oslo ikke er hensiktsmessig. I siste versjon av idéfasen lå det inne et alternativ med delt løsning mellom Ullevål og Gaustad og et annet alternativ med delvis samling på Gaustad og et lokalsykehus utenfor regionsykehuset. Det siste alternativet, med lokalsykehuset på Aker, ble til slutt anbefalt av styret i Oslo universitetssykehus og av styret i Helse Sør-Øst RHF. Det er således utredet flere forskjellige alternativer med bruk av Ullevål sykehus.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i tillegg vurdert Ullevål som alternativ plassering av et fremtidig regionsykehus i Oslo. Det er mulig å bygge et godt og funksjonelt regionsykehus på Ullevål. En utbygging på Ullevål vil dog bli 12,8 milliarder kroner dyrere og ta syv år lengre tid enn løsningen på Gaustad. Det må bygges der eksisterende bygg står og det må bygges 100 000 flere kvadratmeter for å samle regionsykehuset på Ullevål i stedet for Gaustad. Dette er den viktigste forklaringen på at løsningen på Ullevål blir dyrere enn Gaustad.

Tidligere i år utarbeidet Holte en alternativ idéskisse for utviklingen av Oslo universitetssykehus. Han ser for seg en alternativ utbygging av Ullevål og Aker som vil kunne gi hele Groruddalens befolkning et sykehustilbud på Aker fra 2025. Det angis at investeringen blir minst 20 milliarder kroner lavere enn løsningen med Aker og Gaustad. Den alternative skissen er ikke sammenlignbar med utredningsarbeidet som er gjort i regi av Oslo universitetssykehus, Sykehusbygg og Helse Sør-Øst.

Den alternative idéskissen omhandler kun en del av en større og nødvendig utbygging. Man bygger ikke for økt kapasitet, veksten i befolkningen og dermed for tjenester innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk. Løsningen samler ikke regionsfunksjonene og medfører drift på flere steder. Pasienter ved Aker vil måtte få en stor del av sine tjenester ved Ullevål, uten at det er planlagt kapasitet for dette på Ullevål. Således er ikke kostnadene ved å etablere økt kapasitet medregnet.

Løsningen til Holte innebærer betraktelig mindre utbygging (nesten 200 000 kvadratmeter). Det pekes på at Rikshospitalet kan flyttes til Ullevål på sikt, men kostnader ved å etablere nye bygg til erstatning for Rikshospitalet er imidlertid ikke tatt med. På Ullevål vil det fortsatt være mye gammel bygningsmasse som trenger rehabilitering. Kostnader for dette er heller ikke medregnet. Samlet viser dette at løsningen til Holte ikke er sammenlignbar med den løsningen som ligger inne i forslag til statsbudsjett.

Videre argumenterer Holte for et mindre sykehus på Aker, hvilket tilsier at samhandlingen med storbylegevakten på Aker vil svekkes. Og gevinstberegningene er optimistiske siden forslaget til Holte innebærer at det skal hentes ut de samme driftsgevinstene uten at man samler regionsfunksjonene. Dette betyr i så fall at Oslo universitetssykehus må effektivisere driften betraktelig. Skal det etableres et sykehus på Aker uten at det overføres personell fra Ullevål, vil man dessuten måtte rekruttere fagfolk til Oslo fra resten av regionen og landet. Det er en løsning Helse Sør-Øst ikke kan støtte.


Gunn Kristin Sande