Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Bunnen nådd for villaksen

Det er merkelig at så få bryr seg om den gigantiske økologiske tragedien som utspiller seg under vannspeilet ved Norges kyst, fjorder og vassdrag.

[object Object]

Nok en gang utgis det en nedslående fagrapport om den nasjonale tilstanden til villaksen. Bunnen er nådd. Glem trafikklysordningen, den er latterliggjort og har ingen effekt. Norge bryter EUs vanndirektiv, noe som understøttes i rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltningen «Status for norske laksestammer 2020»: «Til tross for bedring på viktige områder, er antall norsk laks i havet mer enn halvert siden 1980-tallet. Også i 2019 var antallet gytefisk som kom tilbake fra havet lavt. Særlig har det vært nedgang på Vestlandet og i Midt-Norge. Negativ påvirkning fra lakseoppdrett er en viktig årsak. Generelt lav overlevelse i havet har også bidratt. I takt med at laksebestander har blitt redusert, så har laksefisket blitt betydelig redusert eller stengt. Rømt oppdrettslaks og lakselus er de største truslene mot laks. Lakselus medfører økt dødelighet hos villaks over stadig større deler av landet. Antallet laksebestander som vurderes som kritisk truet på grunn av lakselus har økt. Infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er også en stor trussel, med mangelfulle tiltak og lite kunnskap.

Mange laksebestander er allerede genetisk påvirket av innkryssing av rømt oppdrettslaks, samtidig som de vedvarende tilføres ny rømt oppdrettslaks. Dette medfører at sjansen for å kunne gjenvinne den genetiske sammensetning i de ville bestandene reduseres. Målene om å bevare bestandene genetisk integritet og variasjon kan ikke nås med de nivåene av rømt oppdrettslaks som overvåkningen antyder for mange vassdrag de senere årene. I tillegg til at bestandene endres genetisk på grunn av innkryssing av rømt oppdrettslaks, viser undersøkelser at produksjonen og overlevelse av villaks vil reduseres på grunn av slik innkryssing.

Laksebestandene i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Sunnmørsfjordene er sterkt påvirket av lakselus og har hatt en særlig negativ utvikling sammenlignet med de andre bestandene innenfor sin region. Etter noen år med bedre innsig er situasjonen igjen kritisk for bestandene i midtre og indre del av Hardangerfjorden, med svært små gytebestander og samtidig også stor innkryssing av rømt oppdrettslaks. Bestandstilstanden for flere bestander i indre del av Sognefjorden har også blitt dårligere, med betydelig redusert lakseinnsig, ned mot et kritisk nivå for flere bestander de to siste årene.»

Er ikke dette en skrekkhistorie for en vestlandspolitiker?

Rune Birger Nilsen