Debatt

Ikke random i helseetatene

Bildet er større og mer nyansert enn det som kommer frem i Morgenbladet. Vi mener organiseringen i dag er fleksibel og hensiktsmessig.

I Morgenbladet 21. mai leser vi om hvordan FHIs område for helsetjenester og Legemiddelverket praktiserer en «ekstrem form» av «organisasjonsidealene fra ingeniørenes verden». Organiseringen beskrives som «helt random», og at den har ført til stor forvirring og kaos. Til grunn ligger en kasusstudie med intervjuer av totalt 16 medarbeidere og ledere i FHI og Legemiddelverket, samt skriftlig dokumentasjon i form av organisasjonskart, rollebeskrivelser og rapporter. Artikkelen i Morgenbladet formidler enkelte resultater fra studien og uttalelser fra en av forskerne bak studien.

Vi betviler ikke resultatene i studien, og ja, vi har hatt en del støy rundt omorganiseringen, som forventet. At noen mister tilhørigheten de hadde til tidligere avdelinger, tar vi på alvor ved å sørge for andre møteplasser og etablering av nye fellesskap. Men bildet er større og mer nyansert.

Omorganiseringsprosesser er tidkrevende. I dag kan området for helsetjenester vise til medarbeidere som rapporterer om trivsel og god oppfølging av leder, samtidig som produksjonstallene går oppover og sykefraværet nedover.

Vår erfaring er at dette virker. Medarbeiderne har nå flere muligheter til å velge hva og hvem de skal jobbe med, og innsatsen blir sett og anerkjent av flere ledere. Mellomlederne samarbeider tett i lederteam. Det er «våre», ikke «mine og dine» prosjekter og medarbeidere. Under pandemien har den fleksible organiseringen vår vist seg velegnet til å håndtere raske endringer, hastebestillinger og samarbeid på tvers.

Vi mener fordelene ved denne organiseringen oppveier ulempene. Vi har ikke funnet den perfekte organiseringen, og ytterligere tilpasninger er nødvendige, men vi har rigget oss for å møte ytre krav om hurtige omstillinger. Vi ønsker oss ikke tilbake til et hierarkisk system der hver medarbeider sitter på sin strengt avgrensede portefølje og venter på klareringer fra sjefen. For å få til det må man bort fra organisasjonsstrukturen med én leder, én avdeling, én oppgave. Organiseringen vår er ikke random; den er fleksibel og hensiktsmessig.