Kommentar

Systemet av helserelaterte profesjonsutdanningar er modent for revisjon

Eit rigid utdanningssystem inviterer ikkje godt nok til fritenking, fleksibilitet og forbetring, som er det helsesektoren no treng, skriv Klaus Mohn.