Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Morgenbladet for 100 år siden

Sovjet-Rusland regjeres inad og utad av jøder.

Morgenbladet 20. – 23. juli 1921.

[object Object]

Ruslands virkelige herrer.

Den tyske socialistiske politiker, dr. August Müller, uttalte i juni maaned [...] at «bolsjevismen er en rent russisk sak og hverken i sin brede basis eller i sine utøvende organer paavirket avgjørende av folk som hører jødedommen til.»

Overfor denne dristige paastand har grev Ernst zu Reventlow […] i sit nye blad sammenstillet en meget interessant liste over de personer, som for tiden utgjør Ruslands styre. Det er en liste, som i al sin knaphet fortæller mere end bindsterke verker. Den er oprindelig samlet i Amerika av forbundet «Ruslands enighet» efter russiske sovjetkilder. […]

Av disse 545 er der ikke mindre end 447 jøder, d.v.s. over fire femtedele.

Selv ledelsen for de partier, som officielt staar i opposition til bolsjevikerne, mensjevikerne, de socialrevolutionære, anarkisterne osv. er i hænderne paa jøder.

[...] Paa alle det offentlige livs omraader er jøden ubetinget toneangivende; han er overalt i flertal, ofte ganske eneraadende i de offentlige stillinger. Han har laget bolsjevismen og sat den i høisætet i Rusland – til egen fordel.

Man man ogsaa være enig […] i at resultatet for det russiske folk ikke har været straalende. Bladets reflektioner forøvrig behøver vi ikke at gas ind paa. De «göra sig självfa».

En nordmand disputerer for doktorgraden i Paris.

For første gang, saavidt vites, siden reformationen, kanske idetheletat for første gang, disputerer idag en nordmand for doktorgraden i filosofi – eller, som fransmændene kalder det, doctorat ès-lettres – ved universitetet i Paris.

Det er universitetsstipendiat Alf Sommerfelt, som idag forsvarer sine to avhandlinger «Le Parler de Saint – Pol de Léon», en væsentlig fonetisk redegjørelse for den bretonske dialekt, som tales i den ovennævnte lille by, og «D e, italo-celtique» en sproghistorisk monografi over bruken og betydningen av propositionen d e i den italisk-keltiske sproggruppe.

Regn! Regn!

Fra Christianssand indløb igaar følgende telegram: det er i formiddag begyndt at regne her. Matte det nu ikke bare bli med en begyndelse. Sør- og Østland har længe truet med at tørke bort, alles største ønske har været: regn, regn.