Portal

Justismordet på Odd Nerdrum

SAMTIDEN: Borgarting lagmannsrett dømte i 2014 Odd Nerdrum til 20 måneder i fengsel etter en tiltale han ikke fikk forsvare seg mot.

Hør Dag Solhjell om Nerdrum på Morgenbladets podcast:

Skattesaken mot Odd Nerdrum ble utløst av en stor artikkel i Dagens Næringsliv 27. april 2002. Der ble Nerdrums salg etter 1980 beregnet til 159 malerier, og nettoinntekten til kunstneren til 60 millioner kroner. Artikkelen bygget i stor grad på åpne kilder, blant annet en bok fra 2001 som Nerdrum hadde støttet utgivelsen av, der 140 av hans malerier malt etter 1980 var gjengitt.[1] Artikkelen foranlediget en aktiv interesse ved Oslo likningskontor for Nerdrums skatteforhold.

Tolv år senere fikk saken sin avslutning:[2] Den 16. juni 2014 dømte Borgarting lagmannsrett Odd Nerdrum til 20 måneder i fengsel,[3] i hovedsak for i årene 1998–2001 å ha planlagt å unndra beskatning inntekter fra mesteparten av sitt salg gjennom Forum Gallery i New York. Dommen impliserer at Nerdrum og hans galleri hadde forsøkt å hemmeligholde salget av om lag 20 av de 25 maleriene han hadde solgt i perioden, salg som Dagens Næringsliv hadde gjort rede for med henvisning til åpne kilder.

I 2002: full åpenhet om produksjon og salg gjennom mange år; i 2014: 20 måneder i fengsel for å ha planlagt å skjule salg. Hva hadde hendt i mellomtiden?

I 2002: full åpenhet om produksjon og salg gjennom mange år; i 2014: 20 måneder i fengsel for å ha planlagt å skjule salg. Hva hadde hendt i mellomtiden?[4]

Bokettersynet fatale regnefeil. I årene etter DNs artikkel hadde Oslo likningskontor fått utført bokettersyn både hos Nerdrum og hos Forum Gallery. Bokettersynrapporten ble fremlagt 6. juni 2008, og var grunnlaget for at Nerdrum året etter ble anmeldt til Økokrim for grovt skattesvik,[5] En rekke feil i rapporten førte til to uriktige straffedommer for et omfattende svart salg og manglende innberetning,[6] før Borgarting lagmannsrett i 2014 frikjente Nerdrum for begge deler, med unntak for to beløp på 1000 US-dollar hver[7]. Feilene i rapporten førte også til en gal avgjørelse i Skatteklagenemnda 27. juni 2011, der Nerdrum ble etterlignet for 1 677 000 dollar, og til to dommer i sivilsaken Nerdrum anla mot Staten for å få opphevet denne avgjørelsen, uten å nå frem.

Den største og mest fatale feilen i bokettersynets rapport, men også den det var lettest å oppdage, var at den så bort fra Forum Gallerys rett til å trekke fra utgifter (som skulle belastes Nerdrum) før Nerdrum fikk utbetalt sitt utbytte.[8] Disse utgiftene[9] ble isteden behandlet som inntekter, og derfor lagt til Nerdrums salgsinntekter i stedet for å bli trukket fra(!). Bokettersynet fikk følgelig ikke Nerdrums inntekter til å stemme med det Nerdrum og Forum Gallery hadde oppgitt om Nerdrums salg, og som var dokumentert i rapporten. Med henvisning til de tabeller der feilen fremstår, sier rapporten at «listene [over salg] som er utarbeidet av Forum Gallery ikke kan gis avgjørende vekt»[10], og konkluderer med at hverken Nerdrums eller galleriets salgs- og inntektsoppgaver er pålitelige. Derfor, mente bokettersynet, måtte Nerdrum ha solgt svart for store beløp.

Enda verre for Nerdrum var det at feilen gjorde det umulig både for likningskontoret, Økokrim og domstolene å identifisere størrelsen på det økonomiske mellomværendet mellom ham og Forum Gallery. Når man korrigerte for feilene[11] var det lett å beregne av rapportens egne vedlegg at Nerdrums netto tilgodehavende i perioden 1997–2002[12] var på 1 289 823 dollar, og at det var dette beløpet han skulle ha innberettet i perioden 1998–2002, om han hadde fått alt utbetalt da. I bokettersynets rapport forelå det oppgaver som viste, ned til minste cent, hva Forum Gallery skulle betale Nerdrum. Allikevel presterte Oslo likningskontor i 2010 å øke Nerdrums innberetningspliktige inntekter med 2 003 000 dollar ut over det han faktisk hadde innberettet i 1998–2002.[13]

Resultatet av feilene ble til en overbevisning om at Nerdrum hadde solgt svart for minst 900 000 dollar i perioden 1997–2001 – altså at han hadde solgt langt flere malerier enn Dagens Næringsliv hadde oppdaget og de 25 som var navn- og prisgitt i bokettersynet.[14] Det ledet i tillegg til dobbeltbeskatning av Nerdrum for et betydelig beløp. Både svart salg og dobbeltbeskatning ble i store trekk godkjent både av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i straffesaken Staten hadde anlagt mot Nerdrum for grovt skattesvik, og i begge instanser også i den sivilsak som Nerdrum hadde anlagt mot Staten for feilbeskatning og som han tapte. Feilen i straffesaken ble ikke korrigert før i annen gangs behandling i Borgarting lagmannsrett i 2014. Skattevesenet innrømmet aldri feilen.

Feilen i straffesaken ble ikke korrigert før i annen gangs behandling i Borgarting lagmannsrett i 2014. Skattevesenet innrømmet aldri feilen.

Men bokettersynets rapport bidro til en enda alvorligere konsekvens for Nerdrum: Begge domstolene i sivilsaken valgte, på grunnlag av de «påviste» feilene i Nerdrums inntektsoppgaver – som bokettersynet altså selv var skyld i – å anvende skattelovens § 8-2 i stedet for § 8-1 i sin behandling av saken. Etter 8-1 kan ligningsmyndighetene korrigere de opplysninger skattyter har gitt, for eksempel ved å ta hensyn til nye bevis. Etter 8-2 kan derimot de oppgaver skattyter har gitt settes fullstendig til side og ligningen fastsettes etter skjønn. Selv om både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant det bevist at Nerdrum ikke hadde solgt svart og hadde innberettet sine inntekter fra Forum Gallery, måtte begge rettsinstanser likevel konkludere med at Skatteklagenemndas vedtak 27. juni 2011 var korrekt fattet. Bokettersynets feil ble til riktig juss!

Feilvurdering av 700 000 dollar. Nerdrum hadde opprettet en bankboks i Østerrike, hvor han i løpet av årene 1998–2001 satte inn fem sjekker fra Forum Gallery på totalt 900 000 dollar. Disse ble tatt ut i 2002 og 2007 og avregnet mot Nerdrums krav på galleriet. Pengene ble av skatte- og rettsvesen tolket som inntekter fra svart salg da de ble satt inn, inntekter som ikke ble innberettet da de ble tatt ut.

Bokettersynets overbevisning om Nerdrums svarte salg og skatteunndragelse førte gjennom flere rettsinstanser til manglende tro på hans fremlagte bevis, og til fantasifulle påstander om hva disse bevisene «egentlig» var. Bankoverførselen som viste at Nerdrum 21. juni 2002 hadde tilbakeført 700 000 dollar fra bankboksen til Forum Gallery, var dét som ble mest feilvurdert. Overførselen ble benektet både i

Bokettersynets overbevisning om Nerdrums svarte salg og skatteunndragelse førte gjennom flere rettsinstanser til manglende tro på hans fremlagte bevis, og til fantasifulle påstander om hva disse bevisene «egentlig» var.

Skatteklagenemnda og i de to første dommene i straffesaken. De 700 000 ble senere samme år utbetalt fra galleriet til Nerdrum som del av to bankoverførsler på henholdsvis 450 000 og 325 000 dollar.[15] De 700 000 dollarene ble blant annet tolket som galleriets krav på 25 prosent av Nerdrums svarte salg i Norge, altså et salg på 2,8 millioner dollar av malerier som ingen kjente til(!). De ble også tolket som penger Nerdrum betalte for malerier han hadde kjøpt i galleriet, og som penger Nerdrum hadde stukket bort på en ukjent konto i en bank i New York. Alle påstandene ble fremlagt uten bevis, i likhet med påstanden om svart salg.

Siden tilbakeføringen av penger til Forum Gallery måtte benektes, måtte det også benektes at Nerdrum hadde innberettet de to bankoverføringene på 450 000 (i Norge) og 325 000 (på Island), og senere de resterende 200 000 fra bankboksen (på Island). De påstått manglende innberetningene skulle «bekrefte» det svarte salget, og ikke – som de faktiske innberetningene i virkeligheten var – være en bekreftelse både på at noe svart salg ikke hadde funnet sted, og på at pengene i bankboksen var kontrollert av Forum Gallery.

Feilene i bokettersynet, særlig påstandene om svart salg, førte til at det ble stilt unormalt store beviskrav til Nerdrum, og at påstander mot Nerdrum kunne fremføres uten bevis. Først i annen gangs behandling i Borgarting lagmannsrett i 2014 ble de alvorligste følgene av bokettersynets feil rettet opp.

Manglende innsikt i kunstneres økonomisk forhold. Bokettersynrevisors manglende innsikt i det økonomiske system kunstnere flest arbeider i viser seg i noen av de pålegg Nerdrum fikk for sin regnskapsføring:

«1. Han må registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport. Summeringsstrimlene skal angi klokkeslett for hvert enkelt salg. Det skal foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter.

2. Det skal daglig utarbeides nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparat skal fremgå av rapportene.

3. Det må føres oppgjørsbok (kassaavstemning), eventuelle differenser skal forklares, og oppgjørsboken skal dateres og signeres av den som har foretatt kassaopptelling og avstemning.»

Det er som om bokettersynets revisor tenker seg at Nerdrum driver en forretning med mange daglige salgstilfeller over disk, der kundene betaler ham kontant. Revisor synes ikke å ta inn over seg at Nerdrum selger gjennom et galleri (som har enerett i verden på salg av hans verker), og at det er galleriet som har ansvar for innkreving av betaling, og å holde orden på deres innbyrdes økonomiske forhold. Ei heller at Nerdrums salg fra eget atelier i høyden kan dreie seg om et par i året, og om så store beløp at det er utenkelig at disse betales kontant og ikke til den konto som hans næringsregnskaper viste til.

Det er som om bokettersynets revisor tenker seg at Nerdrum driver en forretning med mange daglige salgstilfeller over disk, der kundene betaler ham kontant.

Bokettersynet viser både en revisor som er ukvalifisert for oppgaven, og et likningskontor som ikke ser (eller ikke vil se?) åpenbare feil i en medarbeiders arbeid og korrigerer disse når de blir påvist. [16] Vi ser også et ukritisk rettsvesen som velter bevisbyrder over på Nerdrum og ikke lar rimelig tvil komme ham til gode. Det ble under hele sakens gang frem til 2014 ikke påvist, ikke forsøkt påvist, av domstolene heller ikke forlangt påvist ett eneste eksempel på at et maleri var solgt svart. Det var som om Nerdrum selv måtte bevise at han ikke hadde solgt noe under bordet – men hvordan beviser en kunstner at han ikke har solgt noe han ikke har laget? Allikevel ble Nerdrum i fire rettsinstanser dømt blant annet for svart salg.

Frikjent for svart salg og manglende innberetning. Høyesterett opphevet Borgartings lagmannsretts dom i 2012 på to år og ti måneder i fengsel. Dermed kom straffesaken tilbake til lagmannsretten, der dommen falt 16. juni 2014. Den frikjente Nerdrum både for svart salg for 900 000 og for manglende innberetning av 775 000 dollar som den forrige lagmannsretten hadde dømt ham for. Da sto det tilsynelatende bare tilbake at 325 000 av de 775 000 dollarene som uriktig var innberettet på Island i stedet for i Norge. Hadde Nerdrum meldt flytting til Island én uke før han gjorde, eller hadde Forum Gallery sendt ham pengene én uke senere, hadde han ikke vært innberetningspliktig i Norge for det siste beløpet. Da hadde det stått igjen to beløp på 1000 dollar hver i manglende innberetning, penger Nerdrum hadde innrømmet å ha fått utbetalt som håndpenger mens han var på foredragsturné i USA.[17] Alle Nerdrums forklaringer om salg og inntekter gjennom Forum Gallery, som var dokumentert i bokettersynets rapport i 2008, men som på grunn av bokettersynets feil var blitt underkjent i fire tidligere rettsinstanser og i Skatteklagenemnda, ble nå godkjent som korrekte: Nerdrum hadde ikke solgt noe svart, og alle hans inntekter i årene 1998–2002 fra Forum Gallery (unntatt 2000 dollar) var innberettet til beskatning, en del av dem på Island.

Det ser altså ut som om Nerdrum ble dømt til 20 måneder i fengsel på grunn av en feil på én ukes innberetning av 325 000 dollar (som han nå har skattet for både i Norge og på Island) og manglende innberetning av 2000 dollar. Men slik så ikke lagmannsretten det.

Borgarting lagmannsretts nye anklage. Odd Nerdrum ble i stedet dømt for i årene 1998–2001 å ha planlagt å hemmeligholde inntekter på 800 000 dollar fra salg gjennom Forum Gallery i årene 1997–2001, ved å plassere 900 000 dollar i en bankboks i Østerrike.[18] Alt han og Forum Gallery gjorde med disse pengene etter juni 2002 ble tolket som hvitvasking, etter at de da «forsto» at hemmeligholdet kunne bli oppdaget. Nerdrum ble altså ikke dømt for noe som skjedde etter 2001, da alt han gjorde var lovlig (med unntak av den ene uken), men for det han gjorde i årene 1998–2001. Hva gjorde han så i denne perioden?

900 000 dollar tilsvarer Nerdrums inntekter fra salget av om lag 20 av de i alt 25 maleriene Forum Gallery solgte for ham i årene 1997–2001. Dommen impliserer at Nerdrum og galleriet skal ha trodd at de kunne skjule mesteparten av salget i årene 1998–2001 – 20 malerisalg av 25 mulige, til en gjennomsnittlig verdi av 40 000–50 000 dollar stykket – uten å bli oppdaget.

Dersom Nerdrum under rettssaken 19–23. mai 2014 var blitt anklaget for å ha planlagt å hemmeligholde salget av disse 20 maleriene, hadde det vært lett for hans forsvarer John Christian Elden å legge frem bevis for det motsatte. Den viktigste beviskilden er til og med nevnt i dommen: artikkelen i Dagens Næringsliv 27. april 2002, som gir detaljerte opplysninger om Nerdrums salg, beregnet til 159 malerier siden 1980, eller 6–8 malerier året.

I DNs artikkel vises det til flere kilder. Den viktigste er boken Odd Nerdrum. Malerier, skisser og tegninger, utgitt i 2001.[19] Der er 169 malerier av Nerdrum avbildet; av disse er 140 produsert etter 1980. Blant de 140 finner vi 20 av de 25 maleriene Nerdrum solgte i Forum Gallery i årene 1997–2001(!). Dette er altså malerier som Nerdrum og hans galleri angivelig skal ha planlagt å dekke over salget av. Men

Hva slags «planlagt hemmelighold» er det når Nerdrum åpent stiller til skue nesten all sin omsetning i en bok som han selv har bidratt til utgivelsen av?

hva slags «planlagt hemmelighold» er det når Nerdrum åpent stiller til skue nesten all sin omsetning i en bok som han selv har bidratt til utgivelsen av? Når galleriet stiller ut alle Nerdrums malerier både i sine lokaler og på sine nettsider, med kataloger som oppgir titler og priser, og som DN viser til i sin artikkel? Når to journalister i DN detaljert kan redegjøre for Nerdrums salg, også i den perioden «hemmeligholdet» skal ha foregått?

Det har all formodning mot seg at Odd Nerdrum og Forum Gallery skal ha tenkt å dekke over noe salg. Faktisk var det motsatt: Det var om å gjøre for begge å få stor publisitet om salgene, for å forebygge negative konsekvenser av ryktene om at Nerdrums bilder etter noen år ble ødelagt fordi malingen begynte å sige. Her er vi ved det selvmotsigende ved hele skattesaken: Den starter med at Dagens Næringsliv ved hjelp av åpne kilder redegjør i detalj for Nerdrums salg – et salg Nerdrum og hans gallerier har stor interesse av at skal bli kjent – og ender med at han blir dømt for i årene 1998–2001 å ha villet hemmeligholde mesteparten av det samme salget.

Spørsmål som ikke ble stilt, bevis som ikke ble fremlagt. Om en anklage om planlagt hemmelighold av inntekter på 900 000 dollar i årene 1998–2001 hadde vært fremmet og behandlet under rettssaken, ville en rekke spørsmål blitt stilt – ikke minst, må vi anta, av Nerdrums forsvarer og av retten selv.

1. Finnes det spor av, i noen av de dokumentene som ble fremlagt i denne eller tidligere rettsinstanser, blant annet i rapporten fra bokettersynet, at Nerdrum har forsøkt å hemmeligholde noen av sine 25 salg mellom 1998 og 2001? Nei, det finnes ingen spor.

2. Finnes det tegn på, i det materialet som amerikanske myndigheter ved Internal Revenue Services (IRS) innhentet i Forum Gallery våren 2005, at Nerdrum og hans galleri skal ha planlagt skatteunndragelse? Nei, det finnes ingen slike tegn.

3. Var dét å finne tegn på planlagt hemmelighold av salg inkludert i ettersynsoppdraget av Forum Gallery som Oslo likningskontor ga til IRS i 2005? Nei, dette var ikke inkludert i oppdraget[20].

4. Har skatte- eller påtalemyndigheter gjort undersøkelser eller latt gjennomføre etterforskning for å finne bevis for planlagt hemmelighold av salg? Nei, det er hverken gjort slike undersøkelser eller tatt slike etterforskningsskritt.

5. Er det noe sted i rettsdokumentene pekt på ett eneste eksempel på at salget av et maleri er blitt forsøkt holdt skjult for offentligheten? Nei, det er ikke påvist noe slikt eksempel.

6. Har påtalemyndighetene spurt Nerdrums galleri, advokat, forretningsfører eller ektefelle (de to siste vitnet flere ganger i retten) om de kjenner til forsøk på hemmelighold, eller bedt om at det ble innkalt flere aktuelle vitner? Nei, ingen slike spørsmål ble stilt eller vitner innkalt.

7. Har påtalemyndighetene fulgt opp reportasjene i Dagens Næringsliv i 2002 og undersøkt om det der og i de kilder avisen oppgir kan finnes indikasjoner på hemmelighold av salg? Nei, de har hverken fulgt opp reportasjen eller brukt kildene.

8. Har noen spurt de to journalistene bak DNs reportasjer om de har sett tegn på hemmelighold? Nei, de to journalistene er ikke blitt spurt, og de ble heller ikke innkalt som vitner.

Stilte Borgarting lagmannsrett noen slike spørsmål under rettssaken? Nei. Har den stilt seg noen slike spørsmål i dommen? Nei. Stilte Nerdrums forsvarer noen slike spørsmål? Nei. Er det i hele rettssaken noe som tyder på at påtalemyndighet, Nerdrums forsvarer eller retten har vist interesse for om noe hemmelighold av salg av malerier var planlagt og gjennomført mellom 1998 og 2001? Nei. Mangelen på en likningsmessig, politifaglig og juridisk behandling av spørsmålet om planlagt skatteunndragelse i årene 1998–2001 er et solid tegn på at noen anklage om slik planlegging ikke var fremme under i rettsbehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Rettens dom forutsetter uten videre et villet hemmelighold som påtalemyndigheten hverken har påstått, fremlagt bevis for eller gjort undersøkelser av.

Jeg var selv til stede under rettssaken og tok detaljerte notater hele veien. Ikke på noe tidspunkt ble anklager om planlagt hemmelighold i årene 1998–2001 fremmet, eller bevis hverken for eller mot slik planlegging fremlagt. Hemmelighold var med andre ord en ikke-sak under rettsbehandlingen – men det var dette Nerdrum ble dømt for.

Dommen, derimot, var så utspekulert at selv en så dyktig advokat som Elden ikke forsto at den var fattet på sviktende grunnlag.

Dømt uten å få forsvare seg. Allikevel mener Borgarting lagmannsrett at «overtredelsene er begått på en utspekulert måte som har gjort det vanskelig og tidkrevende å avdekke forholdet».[21] «Utspekulert»? Når det bare var å slå opp i en bok og se på galleriets nettsider og kataloger for å finne ut hva Nerdrum hadde frembudt for salg? Når Nerdrum allerede i 2003 hadde redegjort i detalj for produksjon og salg etter 1992? Dommen, derimot, var så utspekulert at selv en så dyktig advokat som Elden ikke forsto at den var fattet på sviktende grunnlag. Og sant å si – det tok lang tid før jeg skjønte dette selv, enda så godt jeg kjenner saken.

Siden det angivelige hemmeligholdet var en ikke-sak i alle rettsbehandlinger – en slik anklage mot Nerdrum ble aldri fremmet ­– hadde Nerdrums forsvarere ingen foranledning til å fremlegge bevis for at dette ikke hadde funnet sted. Det var Borgarting lagmannsrett som selv utviklet denne anklagen etter at rettsbehandlingen var over, og la den til grunn for sin dom. Min konklusjon er at Nerdrum ble dømt for noe han ikke fikk anledning til å forsvare seg mot. En slik dom kan ikke være gyldig.

Tilbakeholdte midler, eller oppgjør for salg? Det ble i Borgarting lagmannsrett i 2014 godtatt som bevist at Nerdrum ikke hadde solgt noe svart og hadde innberettet alle sine inntekter fra salg gjennom Forum Gallery i årene 1998–2002 (med unntak av 2000 dollar). Saken kom derfor mye til å dreie seg om hvorvidt det var Nerdrum eller Forum Gallery som disponerte de 900 000 dollarene i bankboksen i Østerrike, ifølge dommen inntekter fra salg Nerdrum og galleriet slik forsøkte å hemmeligholde. Retten mente at det var Nerdrum som disponerte pengene og som derved ble ansett som innberetningspliktig disse årene. Forsvaret, derimot, mente at dette var midler som Forum Gallery hadde tilbakeholdt som sikkerhet for at Nerdrum kunne betale ut store erstatningskrav for defekte malerier, noe han var forpliktet til. Retten erkjente at slike latente krav forelå, at store beløp var utbetalt både av galleriet og av Nerdrum,[22]og at galleriet hadde tilbakeholdt salgsinntekter Nerdrum hadde krav på. Retten var kjent med et dokument som beviste at Forum Gallery per 1. januar 2001 hadde tilbakeholdt rundt 700 000 dollar,[23] som, sammen med annen dokumentasjon som lagmannsretten tok hensyn til, klarla at disse pengene måtte befinne seg i bankboksen.[24] Dokumentet ble utarbeidet før den angivelige hvitvaskingen skal ha begynt, og mens det angivelige hemmeligholdet av salg skal ha foregått. Som kjent unngikk Nerdrum de største erstatningskravene ved å tilby nymalte erstatningsmalerier. Galleriets behov for å tilbakeholde store deler av Nerdrums tilgodehavender var derfor ikke så påtrengende etter 2001, og han kunne få betydelige beløp utbetalt fra galleriet høsten 2002, etter at han i juni hadde tilbakeført 700 000 fra bankboksen til galleriet. Om det var bevist at Nerdrum ikke hadde planlagt å skjule sine salgsinntekter, ville det være sannsynliggjort at det ikke var Nerdrum som disponerte midlene, men galleriet. Men slik bevisførsel anså åpenbart Borgarting lagmannsrett som unødvendig – hemmelighold ble forutsatt, uten at påstanden ble fremmet i retten.

Alt taler imot at Nerdrum og Forum Gallery har villet holde salget av et stort antall malerier hemmelig for at Nerdrum skulle kunne unndra salgsinntektene beskatning. For Nerdrum kunne det knapt finnes noen dummere måte å forsøke å unngå skatt på enn å skjule inntekter gjennom galleriet, så lett som dette kunne bli avslørt, for eksempel av Dagens Næringsliv. Det finnes ingen bevis for hemmelighold; det er heller ikke gjort noe forsøk på å finne slike bevis.

En begrunnelse Borgarting lagmannsrett ga for at pengene i bankboksen var Nerdrums salgsoppgjør, var dens oppfatning av at Nerdrum hadde avgitt stadig endrede forklaringer på pengene i bankboksen. Nerdrum hadde imidlertid hele tiden, uten noe avvik, men med endrede betegnelser som «lån», «depositum», «båndlagte midler» og «penger in limbo», holdt fast ved at pengene ikke var hans og skulle tilbake til galleriet. Etter den dokumentasjon som foreligger i Oslo likningskontors bokettersynrapport, ble pengene Nerdrum satte inn i bankboksen bokført i galleriet som et krav på Nerdrum. Da han betalte dem tilbake, ble de bokført som innfrielse av en forpliktelse.[25] Først da fikk Nerdrum et krav på galleriet som tilsvarte hans tilgodehavende for salg.

I oppdraget som Oslo likningskontor ga IRS om bokettersyn i Forum Gallery lå ikke å undersøke hvordan galleriets mellomregnskap med dets kunstnere ble ført. Heller ikke å undersøke pengeoverføringer fra Nerdrum til galleriet, altså tilbakebetaling av tilbakeholdte midler forvaltet i bankboksen eller andre steder. Dette forsterker inntrykket av et likningskontor som ikke var interessert i å innhente informasjon som kunne styrke Nerdrums sak.

Ved at anklagen om planlagt hemmelighold ikke ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i 2014, ble ikke det klareste beviset for at pengene ble kontrollert av Forum Gallery fremlagt.

Sivilsaken. De fatale feilene i bokettersynet hadde også følger for utfallet av sivilsaken som Nerdrum hadde anlagt mot Staten for å få opphevet avgjørelsen i Skatteklagenemnda 27. juni 2011, der han var blitt etterlignet for 1 677 000 dollar. Nemnda hadde akseptert konklusjonen i bokettersynet om et svart salg på 900 000 dollar ut over det salget som Nerdrum og Forum Gallery hadde fremlagt bevis for, og påstanden om at Nerdrum hadde unnlatt å innberette henholdsvis 450 000, 325 000 og 2000 dollar i 2002. I et sivilrettslig søksmål skal retten prøve om «vedtaket formelt og materielt er korrekt basert på de forhold som forelå da vedtaket ble fattet» og vedtaket kan bli kjent ugyldig «dersom skattyter ikke kan klandres for at feilen oppsto».[26] Nerdrum kan ikke klandres for bokettersynets feil, og Skatteklagenemndas vedtak var ikke korrekt basert når det bygget på disse feilene.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett la i sivilsaken til grunn at Skatteklagenemnda kunne anvende et fritt skjønn på Nerdrums inntekter.[27] Inntektene var i detalj dokumentert i bokettersynet fra 2008 (og stemte med de oppgaver Nerdrum selv hadde gitt i 2002 og 2003, og Forum Gallery i 2005), men begge rettsinstanser godtok bokettersynets feil. De ga Skatteklagenemnda rett til å utøve skjønn på noe det forelå helt eksakte opplysninger om, men som var forkludret av bokettersynets grove feil. Nerdrum fikk ikke tilbake det han hadde betalt i tilleggsskatt av påstått svart salg, slik han hadde gått til sak for. I straffesaken ble han med andre ord frikjent for forhold han ble dømt for i sivilsaken.

Tillit. Hele serien på fem dommer som felte Nerdrum, hviler på en sterk overbevisning om at Nerdrum ikke er til å stole på. Dette er sakens kanskje største paradoks, som det må være tungt for kunstneren å leve med. Han malte, helt fra grunnen av, om igjen alle de 32 maleriene som han fra slutten av 1980-tallet

Hele serien på fem dommer som felte Nerdrum, hviler på en sterk overbevisning om at Nerdrum ikke er til å stole på.

forsto ville rammes av feil grunnet en uheldig oljeblanding. Dette gjorde han for å holde eierne av disse maleriene skadesløse. De kunne alternativt bytte til andre malerier, eller få økonomisk erstatning. 32 malerier tilsvarer 4–5 års vanlig produksjon, ved siden av at Nerdrum måtte holde sin nyproduksjon i gang for å ha noe å selge gjennom sitt galleri. For hvert maleri han måtte ut med full økonomisk erstatning for, måtte han lage og selge flere enn to malerier, siden galleriprovisjonen var 50 prosent og han også måtte dekket en del av galleriets utgifter. Både for ham og Forum Gallery truet det en økonomisk katastrofe; for Nerdrum også en kunstnerisk. Heldigvis for både ham og galleriet var det mange som aksepterte erstatningsmalerier. Nerdrum har allikevel betalt kjøpere flere millioner kroner i erstatning.

Borgarting lagmannsrett viste ingen forståelse for den prekære situasjonen Nerdrum var kommet i, med et latent erstatningsansvar som tilsvarte salgsinntektene av minst 60–70 malerier. I USA har kjøpere av kunstverk med fatale svakheter rett til å kreve erstatning etter den markedspris som gjelder når svakheten oppdages. Nerdrums suksess med stigende priser ble en økonomisk trussel både mot ham og galleriet. Galleriet sto som kunstnerens representant ansvarlig i første hånd, og hadde derfor egen økonomisk interesse av å tilbakeholde midler. Avtalen om at galleriet kunne holde tilbake Nerdrums tilgodehavende fra salg var begrunnet med at Forum Gallery ville sikre seg at Nerdrum hadde penger å betale erstatninger med. Maktet han ikke dette, ble galleriet selv stående økonomisk ansvarlig. Det er vanskelig å tenke seg noe annet enn at pengene i bankboksen var båndlagt av galleriet, og disponeringen av pengene der bekrefter det samme. Det er utenkelig at Forum Gallery ville la Nerdrum disponere tilbakeholdte midler på måter som gjorde at pengene ble skattlagt – da ville omtrent halvparten av galleriets sikkerhet forsvinne.

Nerdrum ble straffet med fengsel fordi han var til å stole på.

I denne situasjonen utviste Odd Nerdrum en så stor ansvarsfølelse overfor sine kjøpere, sitt galleri, sin familie, sine elever og sitt eget kunstnerskap at det å straffe ham for «ikke å være pålitelig», er dypt urimelig. Nerdrum ble straffet med fengsel fordi han var til å stole på.

Det at skattemyndighetene aldri innrømmet sine klare feil i bokettersynet, og at disse feilene ble godtatt i så mange rettsinstanser, viser at Nerdrums rettssikkerhet har vært svekket. Han sliter med en dobbelt byrde: Han er kunstner, og han er Odd Nerdrum.

dsolhjel@online.no


[1] Vine, Richard (2011): Odd Nerdrum. Malerier, skisser og akvareller, Gyldendal.

[2] Saken hadde da vært gjennom seks domstoler. Fire vedrørte straffesaken Staten hadde anlagt mot Nerdrum: dom i Oslo tingrett 17. august 2011 (to år i fengsel for grovt skattesvik); dom i Borgarting lagmannsrett 26. juni 2012 (to år og ti måneder i fengsel for grovt skattesvik); dom i Høysterett 24. januar 2013 som opphevet dommen i Borgarting lagmannsrett; dom i Borgarting lagmannsrett 16. juni 2014 (ett år og åtte måneder i fengsel for grovt skattesvik). To dommer vedrørte sivilsaken som Nerdrum hadde anlagt mot Staten for å få omstøtt vedtaket i Skatteklagenemnda 27. juni 2011 (1 447 000 dollar i tilleggsskatt, 23. september 2011 redusert med 450 000 dollar): Oslo tingrett 23. oktober 2012 (vedtaket i Skatteklagenemnda var gyldig); Borgarting lagmannsrett 31. mars 2014 (vedtaket i Skatteklagenemnda var gyldig). Alle ankemuligheter ble anvendt, og dommene er nå rettskraftige.

[3] Derav 8 måneder betinget.

[4] Fremstillingen frem til 2013 bygger i stor grad på Solhjell, Dag (2013): Staten mot kunstneren. En kritisk gjennomgang av skattesaken mot Odd Nerdrum (2002–2013), Frekk Forlag.

[5] Rapport 06.06.2008. Oslo likningskontor. Rapporten er unntatt offentlighet. Jeg fikk rapporten av Nerdrums daværende advokat Erling Staff, som hadde innhentet samtykke til dette av Nerdrum. Rapporten påviser ingen feil i Nerdrums regnskaper for årene 1992–2002, utenom de få beløpene som er nevnt nedenfor.

[6] Saken hadde en strafferettslig og en sivilrettslig behandling. Strafferettslig var den da Staten anmeldte Nerdrum for skattesvik, sivilrettslig var den da Nerdrum anla sak mot Staten for å få omstøtt vedtaket i Skatteklagenemnda. I straffesaker er det «det som virker sannest og rimeligst etter loven og sakens bevis på domstidspunktet» som skal gjelde, og for tiltalte må «enhver rimelig tvil … komme ham til gode» (dommen i Oslo tingrett 23. oktober 2012, side 18). I et sivilt ugyldighetssøksmål skal retten prøve om «vedtaket formelt og materielt er korrekt basert på de forhold som forelå da vedtaket ble fattet» og vedtaket kan bli kjent ugyldig «dersom skattyter ikke kan klandres for at feilen oppsto» (samme sted).

[7] Da hadde Høyesterett 24. januar 2013 opphevet den første dommen i Borgarting lagmannsrett i 2012, på to år og ti måneder i fengsel.

[8] Avtalen var gjengitt i bokettersynrapporten.

[9] Som ifølge dokumentasjonen i bokettersynrapporten var på 178 427 dollar, eller cirka 1,4 millioner kroner.

[10] Bokettersynet punkt 7.6.1.

[11] Bokettersynet hadde også beregnet som inntekt for Nerdrum en erstatning på 20 000 dollar som han hadde betalt til en eier av et skadet maleri. Den feilen ble først rettet opp i annen gangs behandling i Borgarting lagmannsrett.

[12] Forum Gallery solgte ett maleri for Nerdrum i 1997, som han ikke fikk betaling for det året. Derfor gjelder skattesaken Nerdrums inntekter fra Forum Gallery i årene 1998–2002.

[13] I perioden 1998–2002 hadde Nerdrum innberettet 13,3 millioner kroner i næringsinntekter, etter datidens kurs på om lag 8 kroner per dollar cirka 1 650 000 dollar, altså mer enn hans samlede tilgodehavende fra salg i Forum Gallery. Tallene for hans innberetninger finnes i bokettersynets rapport.

[14] Her er to malerier solgt i 2002 holdt utenfor, siden dommen gjelder angivelig planlagt skattesvik i perioden 1998–2001. Det totale antall solgte malerier i perioden 1997–2002 var 27.

[15] Av de 775 000 dollarene skrev 75 000 seg fra et salg i 1997, galleriets første salg for Nerdrum, og det eneste det året.

[16] Se kapittel 10 i Solhjell (2013), der det påvises 20 store og små feil i bokettersynrapporten.

[17] De to småbeløpene, fra hvert sitt år, viser også hvor nøye Forum Gallery var med å registrere deres økonomiske mellomværende.

[18] 100 000 dollar som ble satt inn i bankboksen i 1998 ble trukket fra fordi saken det året ble ansett som foreldet.

[19] Vine, Richard (2011): Odd Nerdrum. Malerier, skisser og akvareller, Gyldendal.

[20] Oppdraget er gjengitt i bokettersynrapporten.

[21] Side 23 i dommen.

[22] Ifølge oppgaver ulike steder i bokettersynet kan det dokumenteres at Nerdrum inntil 2002 hadde betalt cirka 400 000 dollar i erstatninger.

[23] Vedlegg 21, side 24 av 24 i bokettersynets rapport.

[24] I tabell 3, side 34 i min bok Staten mot kunstneren dokumenterer jeg, ved hjelp av tall utelukkende hentet fra bokettersynet, at Forum Gallery på det meste hadde tilbakeholdt salgsoppgjør på 1 133 000 dollar per utgangen av 2001. Fra dette skal trekkes galleriets akkumulerte utlegg på 174 159 dollar, altså et netto tilbakehold på 958 841 dollar. Av dette var 900 000 dollar i bankboksen. Dette er tall som bokettersynet på grunn av sine feil ikke kunne regne seg frem til.

[25] På tilbakebetalingsbilaget for 699 973 dollar (700 000 dollar fratrukket 23 dollar i overføringskostnader) står det påført «Ernie: c/r 6-21-22002 Direct credit to Odd Nerdrum Artist Share A/C». Beløpet godskrives Nerdrums mellomregnskapskonto i Forum Gallery. Han får da en fordring på galleriet, lik den fordring galleriet hadde hatt på ham da pengene ble overført til bankboksen. Kvitteringer for alle fem innbetalingene til bankboksen lå i galleriets regnskaper, og var funnet der av IRS. Siden betalinger fra Nerdrum til galleriet ikke var tatt med i det oppdrag Oslo likningskontor hadde gitt IRS om bokettersyn i Forum Gallery, var det Nerdrum selv som hadde fremlagt bilaget for Oslo likningskontor. De manglende 23 dollarene i overføringskostnader er ikke belastet Nerdrum, nok et tegn på at Forum Gallery betraktet pengene i bankboksen som sine tilbakeholdte midler

[26] Dommer Kim Heger i Oslo tingretts dom 23. oktober 2012.

[27] Likningslovens § 8-2, nummer 1 bokstav a. Da det senere ble sannsynliggjort at 450 000 dollar var en del av de som var faktisk innberettet i 2002, ble beløpet trukket fra, og Nerdrum fikk tilbakebetalt for mye innbetalt skatt av det beløpet.

Mer fra Portal