Deg og ditt

Generelle vilkår

Vilkår for rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk) som leveres Morgenbladet for publisering:

1. Området

Disse vilkår gjelder for alt redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres Morgenbladet for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale. Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Morgenbladets rettigheter

Morgenbladet overtar retten til å utgi stoffet i alle Morgenbladets publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis i papirutgave, spesialmagasiner og liknende publikasjoner, og legges ut på Morgenbladets nettutgave (Morgenbladet.no), andre elektroniske distribusjonskanaler eller liknende. Morgenbladets gis også rett til å arkivere og utgi stoffet i elektronisk form fra Morgenbladets elektroniske redaksjonsarkiv eller fra andre databaser som Morgenbladet har avtale med. Videre gis Morgenbladet rett til å inngå avtaler om salg av presseklipp. Morgenbladet har rett til å lage de eksemplarer (elektroniske og trykte) som er nødvendige for å nyttiggjøre seg rettighetene

3. Endringer i materiale

Morgenbladet gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Opphavsmannens rettigheter

Opphavmannen beholder retten til å selge eller overdra stoffet til andre utgivere, dersom disse ikke er i direkte konkurranse med Morgenbladet. Ved levering av stoff til Morgenbladet skal det informeres om hvilke andre utgivere som har fått rett til publisering. Dersom opphavsmannen etter overdragelse til Morgenbladet ønsker å overdra stoffet til andre norske utgivere, skal det først innhentes samtykke fra Morgenbladet. Slikt samtykke kan bare nektes dersom utgiveren er i direkte konkurranse med Morgenbladet. Opphavsmannen beholder videre retten til utnyttelse av stoffet utenfor medier. Dette gjelder også retten til å utgi stoffet i bokform. Denne retten forutsetter at stoffet gis ut som en del av et samleverk der også stoff som ikke har vært publisert i Morgenbladet inngår. Opplysninger om at stoffet har vært publisert i Morgenbladet kan ikke benyttes i markedsføringssammenheng, uten samtykke fra Morgenbladet.

5. Ansvar

Morgenbladet forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Morgenbladet uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Morgenbladet lider som følge av manglende rettigheter.

6. Honorering

En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Debattinnlegg honoreres normalt ikke. Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Morgenbladets rettigheter etter disse vilkår.

7. Avvik fra vilkårene

Dersom innsender ønsker å reservere seg mot disse vilkårene, må det gjøres skriftlig i hvert enkelt tilfelle.