Aktuelt

Døm selv

Etter Köln er det blitt stor etterspørsel etter statistikk om innvandring, kriminalitet og voldtekt. Men hvor mye kan egentlig statistikken fortelle oss? En reise gjennom tallene illustrerer hvor vanskelig det er å gå fra tall til kunnskap.

1. Siden 1970 har andelen innvandrere i Norge vokst kraftig. Siden 2004 er andelen innvandrere og barn av to innvandrere doblet, og den nærmer seg nå 16 prosent.

2. Samtidig er nordmenn blitt rikere. I det store bildet tok kanskje ikke innvandrerne «jobbene våre». Det man kan kjøpe med en middels inntekt, har økt kraftig, og er opp 24 % siden 2004.

3. I 2015 var det historisk mange som søkte om asyl i Norge. UDI planlegger for mellom 10 000 og 60 000 asylsøkere i 2016. Antallet innvilgede har historisk sett bare en svak sammenheng med antallet søkere, men flere fikk innvilget asyl i 2015 enn noen gang før.

4. Utlendinger er overrepresentert på kriminalitetsstatistikkene. Da SSB justerte for alder, kjønn, utdanning og arbeidsledighet – og altså sammenlignet med en «tilsvarende gruppe» i den øvrige befolkningen, forble det en forskjell, men den var mindre.

5. Man kunne tro at flere innvandrere, som altså er overrepresenterte på krimstatistikken, skulle gjøre Norge mer utrygt. Men Norge er blitt et tryggere sted å bo. Kriminalitet er såpass uvanlig, og ­innvandrere såpass få, at overrepresentasjonen ikke gjør utslag i det store bildet. Antall ofre for anmeldte kriminelle handlinger har sunket siden 2004, mens antall drap er nær en «all time low».

6. Etter hendelsene i Köln har det vært en stor debatt om voldtekt og kultur. En utfordring med statistikken her er at både lover og normer knyttet til hva som er seksuelle overgrep endrer seg. Heller ikke her samvarierer veksten i innvandring sterkt med det store bildet.

Langt flere seksualforbrytelser anmeldes sammenlignet med 1994. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor mye, om noe, skal tilskrives fire ulike faktorer: at flere identifiserer en handling som et overgrep, at flere tør å anmelde, at flere blir voldtatt, og at loven omfatter flere former for voldtekt.

7. For Oslo har vi detaljert statistikk om anmeldt voldtekt fra en rapport i 2011. En utfordring med statistikken er at det til enhver tid oppholder seg mange mennesker i Oslo som ikke er registrert som bosatt der. Det er derfor vanskelig å tolke overrepresentasjonen presist.

De aller fleste anmeldelser for voldtekt i Oslo politidistrikt var ikke overfallsvoldekter (2010). I de seks overfallsvoldtektene i denne rapporten med kjent gjerningsmann, hadde alle utenlandsk bakgrunn.

62 % av de 131 mennene som ble anmeldt for voldtekt i Oslo politidistrikt hadde utenlandsk bakgrunn (2010). Cirka 32 % av Oslos samlede befolkning har utenlandsk bakgrunn.

8. Statistikken for landet under ett er enklere å tolke, og stemmer overens med funn som er gjort i analyser av innvandreres kriminalitet i regi av SSB.

Unge menn begår veldig mange flere forbrytelser enn andre. Det er én av forklaringene på at innvandrere, som har en overrepresentasjon av unge menn, er overrepresentert i kriminalstatistikken.

Om vi ser Norge under ett: 86 % av dem som ble idømt straff for seksualkriminalitet i Norge i 2013, var norske statsborgere. Samme år var 88 % av befolkningen norske statsborgere.

Les også Marit K. Slotnæs' kommentar her.

Mer fra Aktuelt