Aktuelt

Bestiller ny lakserapport

To av ekspertene som var med på å vurdere om fet fisk er sunt, var inhabile, ifølge jurister. Nå vil Mattilsynet bestille en ny rapport.

---

Mørke motkrefter

Gjennom artikkelserien «Mørke motkrefter» har Morgenbladet og Harvest over flere artikler satt søkelys på sjømatnasjonen Norges forhold til forskning.

Se oversikt over alle artiklene og debattinnlegg her.

---

«Mattilsynet vil på bakgrunn av ny kunnskap be om en ny vurdering av temaene i rapporten fra 2014», opplyste folkehelseminister Åse Michaelsen i Stortingets spørretime onsdag.

Det var Une Bastholm fra MDG som tok opp temaet. Morgenbladet og magasinet Harvest har i flere artikler omtalt en ekspertrapport om sunnheten av fet fisk som oppdrettslaks. Blant ekspertene bak rapporten var ektefellene til lakselobbyist og en laksegründer. Jurister mener at disse burde vært erklært inhabile.

Bastholm ønsket raske grep siden det nå var oppstått tvil om rådene fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

– Vi har allerede et politisk problem, påpekte Bastholm, og oppfordret ministeren til å fjerne all tvil om rådene. Michaelsen registrerte imidlertid at VKM hadde gitt uttrykk for å ville forbedre rutinene, og at Mattilsynet vil bestille en ny rapport.

Mattilsynet bekrefter at en ny rapport er under bestilling:

– Mattilsynet har spurt VKMs faggruppe for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester om det har kommet tilstrekkelig med ny kunnskap til at det er fornuftig å oppdatere vurderingen. Spørsmålet er blitt diskutert på et faggruppemøte og faggruppen har kommet frem til at det er det, sier Lise Rokkones, seksjonssjef for sjømat i Mattilsynet.

Det er VKM som lager ekspertrapportene, og som nå vil få en ny bestilling fra Mattilsynet.

Ny info fra EU.

Begrunnelsen for at det nå skal lages en ny vurdering, er at det har kommet nye data om forekomsten av flere fremmedstoffer. Grensen for det «ukentlige tolerable inntaket», altså hvor mye man trygt kan få i seg i uken, er også under revisjon i EUs mattrygghetsorgan, Efsa, opplyser Mattilsynet.

Rokkones i Mattilsynet sier at tilsynet nå «er i startfasen med å se på en ny bestilling».

Noe av bakgrunnen er en ny rapport om miljøgifter fra Efsa. Rapporten ble bestilt av EU-parlamentet i 2013, fordi tidligere rapporter var utdatert, og fordi andre organer vurderte helsefaren fra dioksiner og dioksinlignende PCB-er som større enn EU gjorde. Uttalelsen ble antatt av Efsas Contam-panel i juni, men skal nå drøftes av flere medlemsland i en workshop. Innholdet i rapporten holdes hemmelig, men norske myndigheter skal være kjent med konklusjonene.

De siste månedene har det pågått en diskusjon rundt helseeffektene av fet fisk og kostholdsråd til gravide, blant annet i Morgenbladet og Harvest.

Dagens kostholdsråd bygger på rådene fra en VKM-rapport i 2014, som konkluderte at selv ikke storspisere av fet fisk fikk i seg så mye miljøgifter at det var farlig. Rapporten avviste dermed advarsler gitt til gravide. Rapporten fikk stor oppmerksomhet, blant annet i norske eksportland som Frankrike, og ble omtalt av laksemedier som «nyttårsgaven til norsk laksenæring».

Nå sier altså jurister at enkelte eksperter kan ha vært inhabile.

Ministeren kommenterer.

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) er overordnet organ for VKM. Folkehelseminister Åse Michaelsen svarer slik på våre spørsmål om habilitet i VKM:

– Tror du det kan svekke folks tillit til en slik rapport at to av ekspertene er ektefeller av en lakselobbyist og en laksegründer?

– Jeg er opptatt av at folk skal kunne stole på de faglige vurderingene fra VKM. Jeg har tillit til VKMs faglige vurderinger, men har ikke den faglige kompetansen til å vurdere det faglige i en konkret rapport. VKM gir uttrykk for at de kan bli bedre på sine habilitetsvurderinger og prosedyrer for å synliggjøre disse i rapportene. Det er fornuftig.

– Tre jurister uttalte at disse to ekspertene trolig var inhabile. Har departementet en annen vurdering?

Det er ikke departementet som skal vurdere VKM-medlemmenes habilitet.

—   Åse Michaelsen, folkehelseminister

– Vi har ikke gjort noen habilitetsvurdering. Det tilligger VKM og den enkelte fagkomité. I september orienterte Helse- og omsorgsdepartementet medlemmene i de nye VKM-komiteene om habilitetsreglene i forvaltningsloven. Dette ble gjort etter forespørsel fra VKM sitt sekretariat, og jeg oppfatter dette som en del av forbedringsarbeidet.

Vil departementet få saken vurdert av sine egne jurister?

– Det er ikke departementet som skal vurdere VKM-medlemmenes habilitet. Her er forvaltningsloven klar. Det er en oppgave som ligger til VKM selv, og den enkelte komité. Hvis VKM ønsker bistand fra departementet i en konkret sak, må de henvende seg til oss.

Vil du ta opp saken med VKM?

– Nei. VKM-direktøren sier selv at de vil gå gjennom rutinene, og departementet har som sagt holdt en juridisk orientering om habilitet for dem.


Uforsvarlig? Jussprofessor Erik Boe sa sist uke at det hadde vært uforsvarlig av VKM å utnevne fiskehelseeksperten Brit Hjeltnes til stadig nye VKM-komiteer som angår laks mens hun er gift med en laksegründer. Michaelsen kommenterer:

– Helt generelt vil det ikke være hensiktsmessig å utnevne en person som vil bli vurdert som inhabil i en stor del av sakene som faller inn under komiteens ansvarsområde. Hjeltnes ble oppnevnt i komiteen for dyrehelse og dyrevelferd. Dette er en komité som behandler alle typer saker vedrørende dyrehelse, og ikke bare saker som berører lakseoppdrett. Hjeltnes sin faglige kompetanse tilsa at hun var godt egnet til denne komiteen. Som sagt forutsettes det at både komiteen og det enkelte medlem foretar gode habilitetsvurdering knyttet til de saker de får til behandling.

Mer fra Aktuelt