Debatt

Asle Tojes tull med tall

Utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje er fornærmet på NRK fordi han ble gjenstand for satire i programmet Salongen den 1. september. Det som ble latterliggjort i satiren, var forskjellige påstander som Toje fremsatte i en debatt om den globale flyktningkrisen med Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland (Dagsnytt Atten 31. august).

Der uttalte Toje følgende om dagens flyktningkrise: «Dette er ikke den største humanitære krisen eller flyktningkatastrofen siden 2. verdenskrig, den er mindre enn Koreakrigen, den er mindre enn Biafrakrigen.» Toje presiserte videre at han snakket om «antall fordrevne», og fastholdt at antallet både fra Koreakrigen (1950–53) og Biafrakrigen (1967–70) var høyere enn dagens tall på flyktninger i verden.

Det er et grunnleggende krav i all forskning at kilder fremlegges.

Dette er påstander om empiriske forhold: De kan være rette eller gale. Til Egelands spørsmål om hva han bygget på, repliserte Toje at «jeg har sjekket dette.»

I rapporten Global Trends: Forced Displacement in 2014 fra UNHCR anslår de at det ved utgangen av 2014 var 59,5 millioner mennesker på flukt i verden. Dette tallet inkluderer 19,5 millioner flyktninger, 38,2 millioner internt fordrevne og 1,8 millioner asylsøkere. Bare i Syria regnet man med at 11,6 millioner mennesker var drevet på flukt.

Ifølge UNHCRs database var det i de årene Biafrakrigen varte mellom 2,3 og 2,5 millioner flyktninger i verden totalt. UNHCR hadde ikke en egen kategori for internt fordrevne i den aktuelle perioden.

Det er liten tvil om at Biafrakrigen var en humanitær katastrofe, noe som er behørig dokumentert, ikke minst i Chinua Achebes There Was A Country: A Personal History of Biafra (2012).

Godt dokumenterte data om antallet personer som ble drevet på flukt på grunn av Biafrakrigen, har vi ikke kunnet finne. Men den samlede befolkningen i Biafra var i 1967 anslått til 13,5 millioner. Antallet mennesker på flukt fra Biafrakrigen i årene 1967–70 kan derfor umulig være større enn dagens rystende tall.

Hva så med Koreakrigen? UNHCRs Historical Refugee Data går ikke lenger tilbake enn til 1960. I Wada Harukis The Korean War: An International History (2014) heter det at antallet som flyktet fra nord til sør er «ukjent.»

I andre kilder anslås det at én million flyktet fra nord i 1950. Den overveiende del av flyktningstrømmen gikk fra nord til sør. Nord-Korea hadde ved krigsutbruddet en samlet anslått befolkning på ni millioner, Sør-Korea 21 millioner. Også i dette tilfellet virker altså Tojes påstander lite troverdige.

Det er et grunnleggende krav i all forskning at kilder fremlegges. Vi vil derfor be Toje om å opplyse allmennheten om hvilke kilder og hvilket belegg han har for sin påstand om at FNs Høykommisær For Flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpen (NRC) tar feil når de anfører at dagens flyktningkrise er større enn på noe tidspunkt etter 2. verdenskrig.

Dersom Toje ikke kan legge frem slikt belegg kan det se ut til at han misbruker sin forskerstatus – noe som i så fall burde vekke interesse og bekymring hos langt flere enn NRKs satirikere.

Sindre Bangstad er forsker II, KIFO.
Frode Helland er professor, Universitetet i Oslo.

Mer fra Debatt