Debatt

Verden trenger mer kobber til det grønne skiftet

At mineralselskapet Nussir nå får tillatelse til å utvinne kobber i Kvalsund kommune har skapt debatt, og mye av kritikken mot prosjektet har vært svært unyansert. Sannheten er at dette er et prosjekt med tverrpolitisk støtte lokalt og stor støtte i fylket, som vil bidra med utvinning av et metall vi er helt avhengige av for produksjon av en rekke miljøvennlige produkter.

I en kommentar i Morgenbladet 14. februar skriver Tove Gravdal at dette vil kunne ødelegge Norges rykte internasjonalt som foregangsland i kampen for miljøet og urfolks rettigheter. Det tror jeg ikke.

Kobber er et metall vi er avhengige av for å lykkes med det grønne skiftet. En elektrisk bil trenger for eksempel tre ganger så mye kobber som en vanlig bil og vindturbiner trenger også store mengder kobber. Til og med Frederic Hauge i miljøorganisasjonen Bellona er enig i at et sjødeponi med strenge miljøkrav vil være det beste alternativet i denne saken, nettopp fordi vi trenger et grønt skifte som igjen er avhengig av kobber.

Vi trenger et grønt skifte som er avhengig av kobber.

Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet. De vurderer at områder utenfor de 10–15 prosent av fjorden som er regulert til deponi i svært begrenset grad vil bli påvirket. Motstanderne har gjort et stort poeng av at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, men fagfolkenes vurdering er altså at laksen i svært liten grad blir påvirket. I utslippstillatelsen er det også et eget vilkår som handler om å dokumentere sjømattrygghet utenfor deponiområdet, og jeg har full tillit til at mattryggheten vil bli ivaretatt. Det er også klare mekanismer for å gripe inn i driften dersom de strenge kravene til miljøet blir brutt.

Jeg har full tillit til at mattryggheten vil bli ivaretatt.

Vi har også stilt strenge krav for å ivareta reindriftsnæringene. Fordi utvinningen er planlagt som underjordsdrift og aktiviteten over bakken er i randsonen av et reindistrikt, vil lite reinbeiteareal gå tapt. Likevel vil det bli en økt menneskelig aktivitet i området, for eksempel maskinaktivitet med tilhørende støy. Vi stiller derfor en rekke konkrete krav for å minimere påvirkningen. De viktigste tiltakene er kravet om driftsstans i den ene av de to planlagte gruvene i kalvingsperioden, i tillegg til nedskalert drift samme sted i hele perioden reindriften bruker området. Vi mener derfor at reindriftsinteressene er godt ivaretatt, selv om vi registrerer at Sametinget her ikke er enige. Samtidig er det verdt å merke seg at kommunestyret i Kvalsund, som er et sjøsamisk kjerneområde, sterkt har ønsket mineraldriften.

Nussir-saken har vært til behandling i over ti år, og en lang rekke faginstanser har vært involvert. Nå er avgjørelsen tatt. Vi mener løsningen med tilhørende avbøtende tiltak vil innebære at miljøhensyn, gruvedrift og reindrift kan sameksistere, og at skremselsbildet om et ødelagt rykte internasjonalt er bak mål.

Mer fra Debatt