Kultur

Retten til å ha rettigheter

Et statsborgerskap er en fundamental rettighet. Vi trenger en lov som aksepterer at en kan føle tilhørighet til flere land.